De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 4 maart 2018 om 10.00 uur In De Hofstad
 
Voorganger: ds. H. Boter
Organist:      dhr. B. Riphagen
 
VOORBEREIDING
 
Welkom en mededelingen
moment van stilte
 
Intochtslied (staande): Psalm 67:1 en 2 (NLB)
 
Stil gebed
 
Bemoediging
voorg:  Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:   Die hemel en aarde gemaakt heeft
 
Drempelgebed
 
Zingen: Psalm 67:3 (NLB)
 
Smeekgebed
voorg:  …  Zo bidden wij allen tezamen:
Allen:        Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm u
 
DIENST VAN HET WOORD
 
Groet
voorg:  De Heer zij met u
Allen:  Ook met u zij de Heer
 
Gebed van de zondag
 
Voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan, zingen we samen: ‘Samen op weg naar Pasen’
 
Schriftlezing (en): 
1e lezing: Psalm 103 (NBV)
Zingen: Psalm 103:1, 3 en 4 (NLB)
 
2e lezing: Matteus 18:21-35 (NBV)
Zingen: Lied 836 (NLB)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 838 (NLB)
 
GEBEDEN EN GAVEN
-Dankzegging en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
 
Collecten
Kinderen komen terug
 
Zingen: Lied 974 (NLB)
 
Wegzending en Zegen
 
3x gezongen “Amen”
 

Liturgie voor de zangdienst op zondag 4 maart  om 19.00 uur in “De Hofstad”

 
Medewerkenden: 
Voorganger
Organist
Koor
Koster
: Ds. Bert Faassen
: Dirk Out
: Zaans Interkerkelijk Mannenkoor o.l.v. Martin Mans
: Kees Vaartjes
 
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
 
Samenzang:  Lied: 657: 1, 2, 3  en 4 (Joh de Heer) 
 
Koor: MAJESTY
 
Woord van welkom
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst
 
Samenzang :  Gezang 174: 1, 2 en 3 (LvdK)
 
Bemoediging en groet
 
Koor en Samenzang: ER IS EEN GOD DIE HOORT  1 en 2 Koor en 3 Allen
 
3. Van oost tot west, van zuid tot noord.
Mens, zegt het voort, mens zegt het voort,
wordt 's Heren liefde alom gehoord,
mensenkind, zegt het voort.
Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op Hem is gericht,
Jezus is 't eeuwig licht.
 
Gebed
 
Koor:  WE LIEPEN SAMEN DOOR HET VELD
 
Samenzang : Gezang 46: 1A, 2V, 3M, 4A, 5V, 6M, 7 en 8A  (Herv. Bundel 1938) 
 
Schriftlezing: Mattheüs 27: 33 – 50 (NBG)
 
Samenzang: Lied 575: 1, 3 en 6 (NLB) 
 
Koor: ARISE MY LOVE 
   
Samenzang: Lied 836: 1, 2, 3 en 4 (Joh de Heer)  vers 3 en 4
    
Koor: KEERPUNT
 
Gebeden
 
Koor en Samenzang: LICHTSTAD MET UW PAAR’LEN POORTEN  1 en 2 Koor en  Refrein Allen en 3 Allen 

3. Wat een vreugde zal dat wezen 
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten   
in het nieuw Jeruzalem. 

Refrein: 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten    
luist’ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen  
in het nieuw Jeruzalem.  
                             
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang: Op bergen en in dalen.
 
Samenzang: Gezang 259: 1 en 2 (LvdK)
 
Koor: GA MAAR GERUST

Zegen  3x "Amen"
 
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 1 april 2018.
- Koor               : Praisekoor “Menorah” Harderwijk  o.l.v. Johan de Jong
- medewerking : Dwarsfluit: Mathilde van den Beukel;  Piano Jan van Vulpen;  Drums: Guus Westerduin
- Organist         : Bert Riphagen,  Voorganger: Ds. Mar van der Velden,  Koster: Kees Vaartjes