De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 11 maart om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg            Organist: dhr. M. Woning
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
 
Stil gebed
 
Aanvangslied (staande): Psalm 122: 1 en 2 “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij” (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied 546: 1, 2, 3, 4 en 5 “Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden” (NLB)
 
Gebed
 
Aandacht voor de kinderen en voor het Veertigdagentijdproject
Zingen: Projectlied “Samen op weg naar Pasen” (via YouTube)
 
Eerste Schriftlezing: Johannes 6: 1 - 15 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 561: 1 en 2 (Tieneke Berkhof), 3 (Allen), 4 (Tieneke Berkhof) en 5 (Allen)
                                                                                     “O liefde die verborgen zijt” (NLB)
 
Tweede Schriftlezing: Hebreeën 2: 5 - 10 (uit de NBV)
 
Tieneke Berkhof zingt: “Mijn Jezus, ik hou van U”
 
Verkondiging
 
Stilte
 
Zingen: Lied 653: 1, 6 en 7 “U kennen, uit en tot U leven” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Tieneke Berkhof zingt: “O Haupt voll Blut und Wunden” uit de Matthäus Passion
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
We kijken naar een filmpje over de collecte, aansluitend collecte onder orgelspel en slotlied.
 
Slotlied (staande): Lied 966: 1 en 5 “Het heil des hemels werd ons deel” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen: “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
mevr. A. Schuitema en bij mevr. B. Koopmans.
 
Inzameling oude metalen
De Hofstad start met het inzamelen van oude metalen, u kunt al uw (oude) metalen voorwerpen op donderdagavond van 19 – 20 uur, tijdens de bazaar-inname avond, achter de kerk inleveren.
Zegt het voort!
Doet u ook mee?
 
Voedselbank
Melk is een basisproduct dat de Voedselbank graag elke week in het pakket wil meegeven.
Helaas lukt dat de laatste tijd niet altijd.
Vandaar dat er als product van de maand maart opnieuw is gekozen voor houdbare melk. 
Doet u weer mee?
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Sam’s Kledingactie
Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie en steun Cordaid Mensen in Nood!
Op zaterdag 14 April a.s vindt in Apeldoorn de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats.
U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken van 9.00 uur tot 11.00 uur afgeven bij de volgende adressen:
Kerkgebouw de Hofstad, Hofveld 52
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat Basisonderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar in crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek
 
Informatie vanuit de Kerkenraad
Op zondagochtend 8 april, na de kerkdienst, wil de kerkenraad u graag kort bijpraten over een aantal belangrij-ke zaken die op dit moment spelen in onze wijkgemeente.
We kiezen dit keer dus niet voor een gemeenteavond, maar voor een kort samenzijn na de dienst.
De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
- De geformuleerde kernwaarden / identiteit van De Hofstad (zie ook de website, digitale nieuwsbrief en de Hofstedeling)
- Verslag vanuit de drie werkgroepen n.a.v. de enquête (eredienst; jeugd en jonge gezinnen; randvoorwaarden)
- Stand van zaken m.b.t. werving kerkelijk werker
We hopen dat u allen aanwezig zult zijn!