De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.


Liturgie van de Eredienst op zondag 6 mei 2018 om 9.30 uur in De Hofstad
 
                                                 6e zondag van Pasen Zondag van de Liefde
 
Voorganger: Theo van Driel (Apeldoorn)                Organist: Bert Riphagen
 
Voorbereiding
Welkom en mededelingen (door ouderling)- moment van stilte
Gemeente gaat staan
Intochtslied: Psalm 33: 1, 5 en 6 (NLB)
Stil gebed
 
'Onze hulp'
Voorg: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:   Die hemel en aarde gemaakt heeft
 
Drempelgebed
Zingen: Psalm 33: 7 en 8 (NLB)
 
Smeekgebed (=Kyrie-gebed afgesloten met:
“Zo bidden wij allen tezamen”..... waarna de gemeente mee bidt “Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm u”
 
Glorialied Lied 302 (NLB)
 
Dienst van het Woord
Groet: voorg. De Heer zij met u
           allen: ook met u zij de Heer
Gebed van de zondag
 
Kinderen komen naar voren, na een gesprekje wordt samen met de gemeente het “Lichtlied” gezongen. Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst.
 
Schriftlezing: 1 Johannes 4, 7 - 21
 
Zingen: Lied 838 (NLB)
 
Schriftlezing: Johannes 15, 9 - 17
 
Schriftuitleg
 
Zingen: Lied 912 (NLB)
 
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
“Onze Vader” (gezamenlijk gesproken of gezongen)
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug

Slotlied 723 (NLB)

Zegen – met 3x gezongen “Amen” 
 
                                                             Na de dienst is er koffiedrinken in de hal

 
Liturgie voor de zangdienst op zondag 6 mei  om 19.00 uur in “De Hofstad”
 
Medewerkenden:  Voorganger : Dhr. A. Noordijk,  Organist:  Bert Riphagen,   Koor:  Chr. Streek Mannenkoor Noord 
West Veluwe uit Nijkerk o.l.v.  Martin Mans,   Trompettist: Reik Heusinkveld, Koster:  Kees Vaartjes
    
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
 
Samenzang: Lied: Vrede voor jou, hierheen gekomen  (J. Heemskerk)
 
Koor: LIEFDE
 
Woord van welkom
 
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst
 
Samenzang : Lied 124: 1 en 2 (Opwekking)
 
Bemoediging en groet
 
Koor: MAJESTY
 
Gebed
 
Koor:  PEACE LIKE A RIVER
 
Samenzang :  Lied 1005 1, 2 en 5 (NLB)
 
Schriftlezing: Galaten 5: 13 – 6: 10
 
Samenzang:  Gezang 304: 1 en 2 (LvdK)
 
Koor: NIEUW JERUZALEM 
 
Samenzang:    Lied 357: 1, 2 en 5 (Evangelische liedbundel)
 
Koor:  SANCTU
 
Gebeden
 
Koor: BOLEN MILEZI 
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang: Merck toch hoe sterk
 
Koor: I HAVE A DREAM
 
Samenzang: Lied 425 (2X)  (NLB)
 
Zegen  3x Amen
 
Vaderlandse Liederen   Koor:  MIJN NEDERLAND EN O DIERBAAR PLEKJE GROND
                                      Allen:  WILHELMUS  1 EN 6 
 
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 3 juni 2018.
  - Koor           :  Klein Koor Musica Religiosa uit Kampen   o.l.v. Gerwin van der  Plaats
  - Organist     :  Bert Riphagen,  Voorganger:  Ds. T. Volgenant-Beima,  Koster: Kees Vaartjes
 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Dhr. J. Burgwal en bij de fam. Klunder.
 
Koffie spaarpot vervangen door “Kleine huisjes”
U heeft ze vast al een keer op de tafels in de hal zien staan, kleine geschilderde huisjes. Deze zijn ter vervanging van de koffie spaarpot op de bar. Tijdens het koffiedrinken staan ze daar en u kunt, als u dat wilt, daarin een bijdrage stoppen voor de zondagse koffie/thee drinken.
Namens de Kerkrentmeesters van De Hofstad alvast hartelijk bedankt.
 
Help de voedselbank helpen
Als product van de maand mei is gekozen voor pakken knäckebröd.
De Voedselbank is erg blij met de ingezamelde pakken houdbare melk. Daar is nooit genoeg van!  Dus….. wie wat extra's wil geven....!?
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!