De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op donderdag 10 mei 2018 - Hemelvaartsdag - om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: Dhr. G.R. Bloemendaal             Organist: dhr. B. Riphagen
 
Voorbereiding
 
Orgelspel
 
Welkom en  mededelingen  (door de kerkenraad)
 
Moment van stilte
 
(Gemeente gaat staan)
 
Intochtslied 280: 1 t/m 7 “De vreugde voert ons naar dit huis”
 
Stil gebed
 
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
 
Drempelgebed
(Gemeente gaat zitten) 
 
Als Kyriëgebed zingen we lied 463: 1, 2, 3 en 8 “’Licht in onze ogen”
 
We bidden in stilte voor mensen en gebeurtenissen die ons van harte bezighouden
 
Glorialied 871 “Jezus zal heersen waar de zon”
 
Dienst van het Woord
 
Groet: v: De Heer zij met u
  a: ook met u zij de Heer
 
Gebed van de zondag
 
 
Kinderen komen naar voren en samen met de gemeente wordt het “Lichtlied” gezongen. Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst.
Schriftlezingen en liederen
 
Lezing OT – Ezechiël 1: 3 - 5a en 26 – 28a uit de Bijbel in Gewone Taal
 
Zingen: lied 405 “Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig”
 
Epistellezing – Efeziërs 4: 1 – 13 uit de Bijbel in Gewone Taal
 
Geloofsbelijdenis
 
Zingen: lied 968: 1, 2 en 5 “De ware kerk des Heren”
 
Lezing NT – Lucas 24: 49 – 53 uit de Bijbel in Gewone Taal
 
Zingen:  lied 661 “Ten hemel opgevaren is”
 
Uitleg en verkondiging
 
Zingen:  lied 665 “Om Christus’ wil zijn wij verblijd”
 
Afsluiting
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug
 
Slotzang (staande)
 
Wegzending en zegen
 
allen zingen: Amen, amen, amen.