De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Zondagsbrief van de Eredienst op zondag 29 juli 2018 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. J. Kappers         Organist: Bert Riphagen 
 
Orgelspel
 
Voorbereiding
Welkom en mededelingen (door ouderling)- moment van stilte
Gemeente gaat staan
Intochtslied psalm 93 (NLB)
 
Stil gebed
'Onze hulp'-  voorg: Onze hulp is in de naam van de Heer
                       allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 
Drempelgebed
 
Zingen: Lied 1005 (NLB)
 
Smeekgebed (=Kyrie-gebed afgesloten met: “Zo bidden wij allen tezamen”.....
   waarna de gemeente mee bidt “Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm u”
 
Glorialied 305 (NLB)
 
Dienst van het Woord
 
Groet: voorg.: De Heer zij met u
             allen: ook met u zij de Heer
 
Gebed van de zondag
 
Kinderen komen naar voren, na een gesprekje wordt samen met de gemeente het “Lichtlied” gezongen. Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst.
 
Schriftlezing Jesaja 63, 7-14
Zingen: Lied 723 (NLB)
 
Evangelielezing Marcus 6: 45-52
Zingen: Lied 917 (NLB)
 
Uitleg en verkondiging
 
Zingen: Lied 853 (NLB)
 
Dankzegging en voorbeden
 
Stil gebed
“Onze Vader” (gezamenlijk gesproken)
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug
 
Slotlied 418 (NLB)
 
Zegen – met 3x gezongen “Amen”
 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. B. Sneep en bij mevr. I. v.d. Wardt.
 
Zondag 29 juli : Kom in mijn tuin:
Dit jaar is het wel steeds droog op zondag en worden de “Kom in mijn tuin” activiteiten goed bezocht! 
Deze zondag, 29 juli, bent u, zijn jullie, van harte welkom in Ugchelen aan de Markendoel 47. Daar wonen Dick en Hanneke Eertink en zij willen u van harte verwelkomen met een kopje koffie of thee!
We zien u graag!
Team activiteiten pastoraat
 
Vanuit de Kerkenraad
Vanaf 1 augustus zal ds Dick Luijmes tijdelijk ondersteuning bieden aan onze wijkpredikant ds Albert Roodenburg. Het gaat daarbij om tot maximaal 8 uur ondersteuning per week voor pastorale ontmoe-tingen. De afspraak is gemaakt voor een periode van een half jaar. Een periode die voor De Hofstad bedoeld is om duidelijk te krijgen wat we precies willen en nodig hebben van een kerkelijk werker.
Ds Dick Luijmes is werkzaam als ziekenhuis pastor in het Gelre ziekenhuis en zal de pastorale onder-steuning voor onze wijk - op afroep - naast zijn werk daar doen.
Zondag 5 augustus preekt ds Dick Luijmes in onze kerk en dat moment zal gebruikt worden om hem voor te stellen.
 
Zomerontmoetingen in De Hofstad
Van 27 juni tot en met 29 augustus op woensdagmiddag van 14 uur tot 16 uur.
Elkaar ontmoeten bij een spelletje of voor een goed gesprek.
  1 augustus: Inloop, u bent welkom voor een praatje of en spelletje
  8 augustus: Thema rondom de bijbel; Reina van Werven
15 augustus: Inloop, u bent welkom voor een praatje of en spelletje
22 augustus:  Presentatie over de reis naar Israël.  
   Gert en Marri vertellen over hun reis naar Israël
29/8 augustus: Inloop, u bent welkom voor een praatje of en spelletje
 
Voedselbank
Er is/blijft een chronisch tekort aan melk. Daarom vraagt de Voedselbank in augustus opnieuw om houdbare melk.
Helpt u weer mee de voorraad aan te vullen en te vergroten?
Bedankt namens de (klanten van de) Voedselbank!
 
Expositie Kunst in de Hofstad
De komende weken hangen in de omloop boven de hal.
Tekeningen van De Jeugdkerk
Thema’s: Geloof Hoop & Liefde – Mozes  bij brandende doornstruik
Deze expositie is in de maanden juli en augustus te zien.