De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Zondagsbrief van de Eredienst op zondag 5 augustus 2018 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. D. Luijmes        Organist: Bert Riphagen 
 
Orgelspel
 
Voorbereiding
Welkom en mededelingen (door ouderling)- moment van stilte
 
Gemeente gaat staan
Intochtslied psalm 75: 1 en 2 (NLB)
 
Votum en groet
 
Zingen: lied 878 (NLB)
 

Inleiding op de dienst

 

Zingen: lied 840: 1 en 2 (NLB)

Dienst van het Woord
 
Tekst: Galaten 2: 19, 20 + 6: 14 - 16a
 
Zingen: lied 374: 1 t/m 3 (Evangelische liedbundel)
 
Gebed
 
Kinderen komen naar voren, na een gesprekje wordt samen met de gemeente het “Lichtlied” gezongen. Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst.
 
Inleiding op de lezingen
 
Schriftlezing Efeziërs 1: 17 t/m 23
Zingen: lied 314: 1 en 2 (NLB)
 
Evangelielezing Handelingen 19: 13 t/m 20, 23 t/m 28, 35 t/m 38
Zingen: lied 314: 3 (NLB)
 
Uitleg en verkondiging
Muzikaal meditatief moment
 
Zingen: lied 969: 1 t/m 4 (NLB)
 
Pastorale mededelingen
 
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
“Onze Vader” (gezamenlijk gesproken)
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug
 
Slotlied: lied 117a (NLB)
 
Zegen – met 3x gezongen “Amen”
 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. L. Fransen en mevr. D. Smit

Zomerontmoetingen in De Hofstad
Van 27 juni tot en met 29 augustus op woensdagmiddag van 14 uur tot 16 uur.
Elkaar ontmoeten bij een spelletje of voor een goed gesprek.
  8 augustus: Thema rondom de bijbel; Reina van Werven
15 augustus: Inloop, u bent welkom voor een praatje of en spelletje
22 augustus: Gert en Marri vertellen over hun reis naar Israël
29 augustus: Inloop, u bent welkom voor een praatje of en spelletje
 
Voedselbank
Er is/blijft een chronisch tekort aan melk. Daarom vraagt de Voedselbank in augustus opnieuw om houdbare melk.
Helpt u weer mee de voorraad aan te vullen en te vergroten?
Bedankt namens de (klanten van de) Voedselbank!
 
Expositie Kunst in de Hofstad
De komende weken hangen in de omloop boven de hal.
Tekeningen van De Jeugdkerk
Thema’s: Geloof Hoop & Liefde – Mozes  bij brandende doornstruik
Deze expositie is in de maanden juli en augustus te zien.