De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Zondagsbrief van de Eredienst op zondag 12 augustus 2018 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. L. Kraan Organist: dhr. W. Kuipers
 
Voorbereiding
Welkom en mededelingen (door ouderling) – moment van stilte
Gemeente gaat staan
Intochtslied: Psalm 107: 1 en 4  (NLB)

Stil gebed
 
Bemoediging: voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
                      allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
 
Drempelgebed, aansluitend zingen: Lied 400: 2,3 en 4 (NLB)
 
Uit het nieuws – als een kyrië, besloten met: 
         voorganger: Zo roepen wij allen tezamen…
                    allen: Heer, ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U
 
Glorialied: Lied 878 (NLB) (Lied van de maand)
 
Dienst van het Woord
 
Groet: voorganger:  De Heer zij met u
                      allen:  ook met u zij de Heer
 
Bij het thema van deze dienst: Vriendschap – we bekijken enkele foto’s op de beamer
 
Gebed van de zondag, aansluitend zingen: Lied 685: 1+2 en 3+4 (NLB) (op melodie Lied 913)
 
Gesprek met de kinderen, waarna het “Lichtlied” wordt gezongen
(daarna vertrek naar de kindernevendienst)
 
Eerste Schriftlezing:  Spreuken 17:17 en 18:24 en 27: 5,6 (NBV)
Lied: Lied 981: 1 en 2 (NLB)
Uitleg
Kort orgelspel
 
Tweede Schriftlezing: Exodus 33: 7 – 23 (NBV)
Lied: Lied 840: 1 en 2 (NLB)
Uitleg:
Meditatief orgelspel
 
Afsluiting
 
Dankzegging en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug
 
Slotlied: Lied 1014: 1 (‘vrede’ vervangen door ‘vriendschap’), 4 en 5 (NLB)
 
Zegen – met 3x gezongen “Amen”
 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Dhr. D. Buurman en naar mevr. K. Krebs- Fockens.
 
Zondag 29 juli : Kom in mijn tuin:
U en jullie zijn van harte welkom bij: Martin en Ada Visser, Carousselweg 116
Komt u/ komen jullie ook?
We zien u/ jullie graag!
Team Activiteiten Pastoraat
 
Zomerontmoetingen in De Hofstad
Van 27 juni tot en met 29 augustus op woensdagmiddag van 14 uur tot 16 uur.
Elkaar ontmoeten bij een spelletje of voor een goed gesprek.
15 augustus: Inloop, u bent welkom voor een praatje of en spelletje
22 augustus:  Presentatie over de reis naar Israël.  
                       Gert en Marri vertellen over hun reis naar Israël
29/8 augustus: Inloop, u bent welkom voor een praatje of en spelletje
 
Voedselbank
Er is/blijft een chronisch tekort aan melk. Daarom vraagt de Voedselbank in augustus opnieuw om houdbare melk.
Helpt u weer mee de voorraad aan te vullen en te vergroten?
Bedankt namens de (klanten van de) Voedselbank!
 
Expositie Kunst in de Hofstad
De komende weken hangen in de omloop boven de hal.
Tekeningen van De Jeugdkerk
Thema’s: Geloof Hoop & Liefde – Mozes  bij brandende doornstruik
Deze expositie is in de maanden juli en augustus te zien.