De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Eredienst op zondag 16 september 2018 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. Bert Kruit             Organist: Marc Woning
 
Voorbereiding
 
Welkom en mededelingen
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)
 
Intochtslied: Psalm 111: 2 “Van ganser harte loof ik Hem“ (NLB)
 
Votum en groet
 
Zingen: Lied 827: 2, 3, 4  “God onze toekomst, “ (NLB)
 
Gebed; afgesloten met “Zo bidden wij allen tezamen Heer ontferm U, Christus ontferm U”
 
Zingen: 836: 1, 2, 4  “O Heer die onze Vader zijt” (NLB)
 
Dienst van het Woord
 
Groet:  v: De Heer zij met U
            a: ook met u zij de Heer
 
Gebed van de zondag
 
 
Kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de kindernevendienst
 
Schriftlezing OT.  Deuteronomium 32: 1 - 7 (NBV)
 
Zingen: Lied 97: 1 “Groot koning is de Heer”(NLB)
 
Schriftlezing NT:  Lucas 15: 11 - 24 (NBV
)
Zingen: Lied 97: 4 “God trad voor ons in ‘t krijt” (NLB)
 
Uitleg en verkondiging
 
Zingen: Lied 886 “Abba Vader” (NLB)
 
Afsluiting
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
 
Slotlied 867 “Loof overal, loof wat adem heeft” (NLB)
 
Zegen – met 3x gezongen "Amen"
 
 
Na de dienst kunt u weer luisteren naar een mini concert, ditmaal door Marc Woning
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
dhr. J. van Triest en naar dhr. G. van de Belt.
 
Voedselbank
Veel klanten van de Voedselbank voert een
1-persoonshuishouden. Met name voor hen is als product van de maand september gekozen voor kleine potten/blikken groente.
U kunt uw goede gaven weer op de bekende plaats in de hal kwijt.
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Miniconcert na de dienst.
Na de positieve reacties op het initiatief van de organisten om één keer per maand na de dienst een kort maar afwisselend orgelbespeling te houden gaan we daar dit seizoen mee door. Na afloop van de dienst op de derde zondag van de maand kunt u luisteren naar de dienstdoende organist van die morgen. In een bespeling van 20 à 30 minuten kunt u luisteren naar ons prachtige orgel. De Hofstad-organisten spelen graag voor u en hopen dan ook dan u komt luisteren. Wanneer u een bepaald mu-ziekstuk graag eens zou willen horen schiet ons dan aan dan kijken wat de mogelijkheden zijn.
Wij hopen u dat u komt luisteren.
Namens de organisten van De Hofstad, Marc Woning