De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Eredienst op zondag 23 september 2018 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. G.A. Cnossen             Organist: Marc Woning
 
Voorbereiding
 
Welkom en mededelingen
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst

Intochtslied: Psalm 122 : 1 en 2 (NLB)
 
Stil gebed - bemoediging en groet
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
 
Zingen: Lied 826 “O Christus, woord der eeuwigheid” (Lied van de Maand)

Gebed om ontferming
Besloten met:
V.: Zo bidden wij allen tezamen
A: ‘Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U’.
 
Glorialied: Lied 885 (NLB)
 
Dienst van het Woord

Groet
V: De Heer zij met u
A: ook met u zij de Heer
 
Gebed van de zondag
 
Kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de kindernevendienst

Schriftlezing OT: Daniël 6 : 1 – 12
 
Zingen: Lied 750: 1 ( NLB)
 
Schriftlezing NT: Openbaring 21 : 1 - 5
 
Zingen: Lied 91a : 1 en 3 (NLB)
 
Verkondiging Thema: ‘ Open Vensters’
Tekst: Daniël 6 : 11 ‘Nu had hij (Daniël) in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem.’
 
Orgelspel – ter meditatie
 
Zingen: Lied 799 : 1 en 2 (NLB)
 
Afsluiting
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst
 
Slotlied: Lied 117 a : 1 en 2 (NLB)
 
Zegen – met 3x gezongen "Amen"

Orgelspel
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. A. ten Hove en naar mevr. de Jong.
 
Voedselbank
Veel klanten van de Voedselbank voert een
1-persoonshuishouden. Met name voor hen is als product van de maand september gekozen voor kleine potten/blikken groente.
U kunt uw goede gaven weer op de bekende plaats in de hal kwijt.
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!