De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Eredienst op zondag 28 oktober 2018 om 10 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. J. Kappers      Organist: dhr. W. Kuipers
 
Voorbereiding
Welkom en mededelingen (door ouderling)- moment van stilte
Gemeente gaat staan
Intochtslied (een psalm) 130: 1 en 3 (NLB)
 
Stil gebed
'Onze hulp'- Voorg: Onze hulp is in de naam van de Heer
                    Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Drempelgebed
 
Lied van de maand: “Samen is veel leuker” YouTube
 
Smeekgebed (=Kyrie-gebed afgesloten met: “Zo bidden wij allen tezamen”.....
                        waarna de gemeente mee bidt “Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm u”
 
Glorialied 909 (NLB)
 
Dienst van het Woord
 
Groet: voorg.: De Heer zij met u
             allen: ook met u zij de Heer
 
Gebed van de zondag
 
Kinderen komen naar voren, na een gesprekje wordt samen met de gemeente het “Lichtlied” gezongen. Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst.
 
Schriftlezing Jesaja 59: 9-19
Zingen: Lied 146a: 1, 6 en 7 (NLB)
 
Marcus: 10:46-52
Zingen: Lied 182 (NLB)
 
Schriftuitleg
 
Zingen: Lied 463 (NLB)
 
Dankzegging en voorbeden

Stil gebed
“Onze Vader” (gezamenlijk gesproken)
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug

Slotlied Lied 29: 1, 2 en 3 (Hofstadbundel)
 
Zegen – met 3x gezongen “Amen”
 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
De fam. P. Spruit en bij fam. J. Bockweg.
 
Kaarten bij de zondagse bloemengroet
Bij de zondagse bloemengroet gaat ook altijd een mooie zelfgemaakte kaart mee.
Hier kunt u voortaan ook iets persoonlijks inschrijven. De kaarten liggen voor en na de dienst in de hal op het tafeltje onder de telefoon.
 
Expositie Kunst in de Hofstad
In de omloop boven de hal: expositie van olieverfschilderijen van Riet Knol uit Wenum Wiesel
Deze expositie is te zien tot en met zondag 28 oktober.
 
Wijziging rekeningnummer van Solidariteitskas.
U heb één dezer dagen uw acceptgiro ontvangen met betrekking tot de Solidariteitskas.
In verband met een direct doorgevoerde wijziging van bankrekeningnummers kan de bank na 1 november a.s. de acceptgiro niet meer verwerken. Na 1 november ingeleverde acceptgiro’s zullen dan ook door de bank worden teruggestuurd naar de verzender.
Daarom aan U een dringend verzoek om voor 1 november de acceptgiro bij de bank aan te bieden.
U kunt natuurlijk ook via telebankieren de gevraagde bijdrage over maken.
Na 1 november kunt u de bijdrage overmaken op rekeningnummer:  NL72RABO0373715412 van Protestantse Gem. Apeldoorn inz. Solidariteitskas
Excuus voor het (eventuele) ongemak.
Vriendelijke groet, Pleun de Heer, Commissie geldwerving.
 
Voedselbank
Veel klanten van de Voedselbank voert een 1-persoonshuishouden. Met name voor hen is als product van de maand september gekozen voor kleine potten/blikken groente.
U kunt uw goede gaven weer op de bekende plaats in de hal kwijt.
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Noteer die datum!
De kerkenraad is voornemens om op zondag 4 november, na de kerkdienst, weer een gemeente-bijeenkomst te houden. Nadere informatie over de onderwerpen volgt nog, maar noteert u alvast de datum. Afgelopen voorjaar hebben we voor het eerst in plaats van een gemeenteavond een gemeentebijeenkomst na de zondagse eredienst gehouden en dat is goed bevallen.
Met een bijeenkomst op de zondagochtend kunnen we meer mensen bereiken dan met een bijeenkomst op de avond, zeker in de herfst / winter als het al weer vroeg donker wordt.
We nodigen u hierbij alvast van harte uit voor de bijeenkomst op zondag 4 november en we hopen op uw aanwe-zigheid.
Namens de kerkenraad, Durk Boelens en Thea Schäfer
Dagboekjes en dagblokkalenders "Dag in de dag uit" 2019 van Ark Media
Bovenstaand kunt u weer bestellen op de intekenlijst in de hal van De Hofstad of via telefoonnr. 5338027.
De prijzen zijn € 5,99 voor het dagboek en € 9,99 voor de kalender.
Het door u bestelde wordt bij u thuis bezorgd. Wilt u daarom uw adres noteren?
 
Dankdag voor Gewas en Arbeid 2018
Op 7 november a.s. is het Dankdag. Het is al jaren een goede gewoonte de zondag er voor fruit in te zamelen en dit uit te delen.
Dit jaar willen we het anders doen. Wij vragen u één of meerdere producten mee te nemen voor de boodschappenactie van Dorcas. Deze organisatie verstrekt aan duizenden mensen in Oost Europa een voedselpakket voor de komende koude wintermaanden.
De gewenste producten zijn: zonnebloemolie, limonadesiroop, groenten in blik, witte/bruine bonen in blik, rijst, macaroni of spaghetti, suiker, liga, jam of thee.
Op zondag 4 november kunt u de spullen inleveren in de hal van de kerk (’s morgens en ’s avonds).
Een financiële bijdrage is ook welkom, dan koopt de diaconie daar de gewenste producten van.
Wij hopen dat u weer enthousiast meedoet. Alvast bedankt!
Diaconie van De Hofstad