Afdrukken
Hits: 961
Liturgie Dankdienst voor gewas en arbeid op woensdag 7 november 2018 om 19.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: dhr. G.R. Bloemendal        Organist: dhr. B. Riphagen     Koster: dhr. R. Kelderman
 
Orgelspel
 
Welkom en  mededelingen  (door de kerkenraad)
Moment van stilte
(Gemeente gaat staan)
Intochtslied: lied 283 “In de veelheid van geluiden”(NLB)
 
Stil gebed
 
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
 
Drempelgebed
(Gemeente gaat zitten) 
 
Als Kyriëgebed zingen we lied 281: 1 t/m 5 “Wij zoeken hier Uw aangezicht”(NLB)
 
We bidden in stilte voor mensen en gebeurtenissen die ons van harte bezighouden
 
Glorialied: lied 281: 6 t/m 10 “De zon straalt van uw aangezicht”(NLB)
 
Groet: v: De Heer zij met u
           a: ook met u zij de Heer
 
Gebed van de dankdag
 
Schriftlezingen en liederen
 
Spreuken 6
 
Zingen: lied 845 “Tijd van vloek en tijd van zegen”(NLB)
 
Geloofsbelijdenis Kathedraal Brussel
 
Zingen: gezang 257 “Halleluja eeuwig dank en ere”(LBvdK)
 
Lezing NT Marcus 4: 26 - 34
 
Zingen: lied 923 “Wil je wel geloven” (NLB)
 
Uitleg en verkondiging
 
Zingen: lied 365 “Wij dragen onze gaven”(NLB)
 
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
 
Slotzang: (staande) lied 425 “Vervuld van Uw zegen” (NLB)
 
Wegzending en zegen

allen zingen: 3 x “Amen”