De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor Eredienst op zondag 25 december 2018 (1e Kerstdag) om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. J. Kappers       Organist: dhr. B. Riphagen           Panfluit: dhr. G. Rijken van Olst

Voorbereiding

Voor de dienst zingen: lied 477 (NLB)
Welkom en mededelingen (door ouderling)- moment van stilte
Gemeente gaat staan
Intochtslied 98: 1 en 3 (NLB)
Stil gebed

'Onze hulp'-
    voorg: Onze hulp is in de naam van de Heer
    allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Zingen: Lied 455: 6 (NLB)

Drempelgebed
                        
Aansteken kaarsen

Zingen: kaarsenlied (melodie lied 801)

Mensen gaan een beetje stralen,
want het licht raakt hen nu aan.
Je ziet lichtjes in hun ogen
als ze bij het Kerstkind staan.
Het wordt anders, het wordt lichter.
Het wordt licht voor jou en mij
en voor mensen hier op aarde.
Het is Kerst. God is dichtbij.

Smeekgebed (=Kyrie-gebed afgesloten met: “Zo bidden wij allen tezamen”.....waarna de gemeente mee bidt “Heer ontferm U,
Christus ontferm U, Heer ontferm u”

Zingen: Glorialied 487 (NLB)

Dienst van het Woord
Groet: voorg. De Heer zij met u
              allen:  ook met u zij de Heer

Gebed van de zondag

Project

Filmpje

Openen luikjes

projectliedlied

Schriftlezing  Jesaja 52 : 7-10


Zingen: Lied 484 (mel lied 868) (Gezangen voor liturgie)

Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede,
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord uit mensenmonden dat woord:
wij zullen rusten in vrede.
Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huivrend ontwaken
Maar niemand vlucht nergens alarm in de lucht
overal vrede geschapen.

Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? lk zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan    waar nog geen wegen bestaan -
vrede de weg voor mijn voeten.

 

Evangelielezing Lucas 2: 1-20

Zingen: Lied “In de stad van koning David” (127)

Schriftuitleg

Zingen: Lied 468 (NLB)

Afsluiting

Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
“Onze Vader” (gezamenlijk gesproken of gezongen)

Collecten (door diaken aangekondigd)

Kinderen komen terug

Slotlied 481 (NLB)

Zegen – 3x gezongen “Amen”