De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op zondag 30 december 2018 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. L. van Hilten – Matthijsen Organist: dhr. M. Woning 
 
Voorbereiding
Welkom en mededelingen (door ouderling)- moment van stilte
Gemeente gaat staan
Intochtslied (een psalm) psalm 93 : 1-3  “De Heer is koning,..” (NLB)
Stil gebed
 
'Onze hulp'-
    voorg: Onze hulp is in de naam van de Heer
    allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft
 
Drempelgebed
Zingen: psalm 93 : 4 (NLB)
 
Smeekgebed (=Kyrie-gebed afgesloten met:
“Zo bidden wij allen tezamen”..... waarna de gemeente mee bidt “Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm u”
 
Glorialied 487 “Eer zij God in onze dagen…”(NLB)
 
Dienst van het Woord

Groet: voorg. De Heer zij met u
            allen: ook met u zij de Heer
 
Gebed van de zondag
 
Kinderen komen naar voren, na een gesprekje wordt samen met de gemeente het “Lichtlied” gezongen. Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst.
 
Profetenlezing: Jesaja 61:10 – 62:3 (NBV)
 
Lied 176 : 1; 2; 6 “Om Sions wil zwijg ik niet stil …”(NLB)
 
Eerste deel van de overdenking

Orgelspel
   
Evangelielezing: Lucas 2 : 33-40 (NBV)

Lied 159A “Nu is het woord gezegd …”(NLB)

Tweede deel van de overdenking

Lied 527 “Uit uw hemel zonder grenzen…”(NLB)
 
Afsluiting
Dankzegging en voorbeden  Stil gebed
 “Onze Vader” (gezamenlijk gesproken of gezongen)
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug
 
Slotlied 517 : 1, 3, 4 “Christus, uit God geboren”(NLB)

Zegen – met 3x gezongen “Amen” 
 

 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Mevr. C. Wind en naar de fam. J. Kruiskamp.