Afdrukken
Hits: 800
Zondag 3 februari om 10.00 uur in De Hofstad: Themadienst Kom Zie, ontmoetingen met Jezus
 
m.m.v. Gospelkoor Vocation Apeldoorn olv. Ton Schimmel
            Pianist: Kees Ploger, regie: Hedwig Boland.
 
Woord van welkom ouderling van dienst en enkele mededelingen
Gebed om zegen door ouderling van dienst
Stiltemoment
 
Votum en groet
 
Koor: Kom zie
 
Gedicht ‘Wonderlijk’ van Carianne Ros, naar psalm 139 
 
Kinderen naar voren. Ton kondigt het liedje voor de kinderen aan.
Opwekking kids 150 "Vertrouw maar op God" 

Kaarsje aansteken, kinderen gaan naar hun eigen dienst
 
Samenzang: Opwekking 518 "Heer U doorgrondt en kent mij"
 
Koor: Lam van God
 
Bijbellezing Mattheüs 11: 28-30 ‘Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven…’ (BiGT)
 
Koor: Let us break bread together
 
Overdenking ‘Kom zie, ontmoetingen met Jezus‘
 
Koor: Mooie praatjes
 
Gebed door koorlid, aangevuld met persoonlijke voorbede uit de gemeente
Bidden en zingen we samen de woorden die we van U hebben gekregen
 
Samenzang: Onze Vader
 
Koor: We believe
 
Samenzang:  Gezang 161 vers 1,2,3 "Heer U bent mijn leven"
 
Kindernevendienst komt terug
 
Afsluiting
Koor: Promises one by one
Koor: Overvloedig geef ik U
 
Ouderling van dienst sluit af
 

 
Liturgie voor de zangdienst op zondag 3 februari  om 19.00 uur in “De Hofstad”
 
Medewerkenden 
Voorganger : Ds. A. Roodenburg, 
Koor:             Christelijk Gemengde Zangvereniging “Hosanna” uit Lieren, 
Pianist:          Roel Praas,
Soliste:          Elise Arends,
Organist:       Bert Riphagen, 
Koster:          Kees Vaartjes
    
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
Samenzang: Lied 705: 1, 2 en 3 (NLB)
 
Koor: REJOICE
 
Woord van welkom
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst
Samenzang: Psalm 150: 1 en 2 (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Koor: HEER IK KOM TOT U
 
Gebed
 
Koor: GELOOF
 
Samenzang: Lied 864: 1, 2 en 5  (NLB)  
 
Schriftlezing: Psalm 121  (NBV)
 
Samenzang: Gezang 143: 1, 2 en 3 (Oude Hervormde bundel 1938)
 
Koor: ZIE IK DE BERGEN     
 
Samenzang: Lied 146C : 1 en 4 (NLB)
 
Koor: LEID MIJ HEER
  
Gebeden
 
Koor: AVE MARIA
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang:  “Hoe groot zijt gij”
 
Koor: DE HEILIGE STAD
 
Samenzang: Lied 413: 1, 2, 3 en 4 (Evangelische Liedbundel)
 
Zegen 3x "Amen"
 
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 3 maart 2019.
- Koor            :  Christelijk Mannenkoor De Lofzang  Heerde o.l.v. Jacob Schenk.
- Voorganger :  Ds. Mar van der Velden,  Organist:  Wilco Veldkamp,  Koster: Kees Vaartjes
 


De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Mevr. C. Westerhof en naar de fam. G. Jansen.
U kunt (als medegemeentelid)  zelf uw naam en eventueel een groet op de bijgaande kaarten schrijven.
De kaarten staan - voor en na de dienst - op de statafel in de hal, bij het voorbedeboek.
 
Voedselbank
Voor februari is als product van de maand gekozen voor blikken soep.
U kunt uw goede gaven weer kwijt op de bekende plaats.
De (klanten van) de Voedselbank zijn heel blij en dankbaar dat er elke maand weer zoveel producten worden gedoneerd!
 
Inleveren kopij Paasnummer De Hofstedeling
Pasen komt alweer in zicht, in ieder geval de voorbereidingen!
Kopij voor het Paasnummer kan ingeleverd t/m uiterlijk 20 maart.
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alvast bedankt voor uw bijdrage.
 
Even bijpraten vanuit Team Activiteiten Pastoraat
Afgelopen zondag, 27 januari hebben een aantal gemeenteleden weer samen gegeten. Er was heerlijk gekookt door een aantal mensen – er is van gesmuld! Ook was het erg gezellig. Denkt u nu: dat samen eten wil ik ook wel! Op zondag 28 april om 17.30 uur is daar weer gelegenheid voor. Deze activiteit is voor iedereen – jong en oud – voor alleen gaanden, stellen, gezinnen: kortom iedereen is welkom! Komt u de volgende keer ook?
 
De eerstvolgende activiteit waar team activiteiten, samen met anderen, voor de organisatie zorgt is een bijzondere middag voor (klein)kinderen en (groot)ouders. Deze middag is op 16 februari van 15.00 uur tot 17.00 uur. De kinderen van 0 – 4 jaar mogen spelen (we zorgen voor oppas) en de kinderen in de basisschoolleeftijd gaan samen met hun (groot)ouders een Bijbelverhaal beleven middels Godley Play. Na afloop gaan we ook nog samen eten ( …….. wie houdt niet van eten wat begint met een P? ) om de middag gezellig met elkaar af te sluiten. U en jullie kunnen zich opgeven voor deze activiteit bij Ada Visser (055-5423288) of Janneke Blaauw (055-5413558) of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
We zijn ook nog op zoek naar nog een persoon die op wil passen op zaterdag van 15 tot 17 uur: u/ je kunt zich aanmelden bij Ada of Janneke!
In de dienst van 17 februari zal de dienst ook in het teken staan van samen een Bijbelverhaal beleven. We hopen dan ook iets te laten zien van wat we op zaterdag met elkaar hebben beleefd. -Daarna drinken we koffie en limonade met elkaar, daar is nu elke zondag gelegenheid voor.
Het is de 3e zondag van de maand: dat betekent dat de organist ons graag laat mee genieten van een mini-orgelconcert!
 
Op eerste Paasdag willen we graag een oude traditie in ere herstellen: samen ontbijten. Te zijner tijd hoort u meer. Mogelijk ook eerst samen zingen op het Raadhuisplein: dat wordt vast wel weer georganiseerd.
Hartelijke groet,
Team Activiteiten Pastoraat bestaande uit Inge Wouters, Lieke Sneek-Sharify, Ada Visser, Kees Vaartjes en Janneke Blaauw
 
Mozaïek van kerkplekken
Nieuwe voorstellen rond kerkelijke ambten binnen de Protestantse Kerk
We leven in boeiende tijden. De kerk krimpt en tegelijk ontstaan er nieuwe initiatieven. Vanuit de Protestantse Kerk zijn nu circa 250 nieuwe vormen van kerk-zijn ontstaan: pioniersplekken, kliederkerken, leefgemeenschappen, monastieke initiatieven en meer. De praktijk van deze nieuwe initiatieven roept vragen op rond ons kerk-zijn, zowel theologisch-inhoudelijke als organisatorische. Ook heeft een bescheiden deel van de initiatieven behoefte aan zelfstandigheid en loopt daarbij tegen grenzen aan. Nieuwe, missionaire kerkplekken roepen fundamentele vragen op rond ons kerk-zijn. Wat is eigenlijk een kerk? Zijn ouderlingen en diakenen vereist? Hoeveel leden zijn er nodig?
Naast deze vragen zijn er organisatorische knelpunten. Zo zijn bij een ‘normale’ gemeente zeven ambtsdragers en drie bestuurlijke organen (kerkenraad, college van kerkrentmeesters en college van diakenen) nodig. Ook is een universitair geschoolde en betaalde predikant vereist voor minimaal 0,33 fte. Deze en andere kerkordelijke eisen blijken niet altijd haalbaar en passend te zijn voor nieuwe vormen van kerk-zijn. Hoe gaan we daarmee om?
Voor een deel van de nieuwe initiatieven is snel een antwoord op deze vragen nodig, omdat deze initiatieven tegen urgente knelpunten aanlopen. Deze nota staat stil bij deze vragen en knelpunten.
In januari en februari 2019 zijn er vijf bijeenkomsten in het land, voor iedereen die geïnformeerd wil worden of feedback wil geven op de voorstellen uit de conceptnota die 21 december jl. gepresenteerd is. Scriba René de Reuver of voorzitter van de synode Saskia van Meggelen geven dan  een inleiding. Via www.protestantsekerk.nl/kerkplekken kunt u zich aanmelden. Na verwerking van de feedback kunnen er tijdens de synode van april 2019 besluiten worden genomen.
Wilt u geïnformeerd worden, heeft u vragen of wilt u feedback geven? Hiervoor is ruimte tijdens vijf bijeenkomsten in het land. Op donderdag 7 februari vindt in De Hofstad, Hofveld 52 een bijeenkomst plaats. De avond start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.