De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Paaswake op zaterdag 20 april 2019 om 21.30 uur, Stille Zaterdag.
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg
 
Wij komen in stilte de schaars verlichte kerk binnen
 
We gaan allen staan
Stilte
 
We lezen Psalm 130 (uit de NBV)
De Paaskaars wordt brandend binnengebracht en Ben van der Velden zingt het lied “Als alles duister is”. Dan lopen we 1 voor 1 in stilte naar voren en steken een kaarsje aan aan de Paaskaars. Als we ons kaarsje hebben aangestoken, sluiten we met onze stem aan bij het lied en gaan rond de Paaskaars staan. De aanwezigen in de kerkzaal zijn dan nog stil en gaan pas meezingen als zij ook hun kaarsje hebben aangestoken. We voegen ons zingend bij de anderen in de grote kring rondom de Paaskaars. Zo ontstaat er gaandeweg steeds meer licht en steeds meer zang! Als we allemaal ons kaarsje hebben aangestoken, zingen we nog 3 keer “Als alles duister is”.
 
Zingen (staande): Lied 598: “Als alles duister is” (NLB)
 
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft. (2x)
 
We zetten ons kaarsje in de bak met zand, gaan allen weer terug naar onze plaatsen en gaan zitten

WE VIEREN DE OPSTANDING IN VERHALEN EN LIEDEREN
Schriftlezing: Genesis 1: 1 - 5 (uit de NBV)
Zingen: Lied 513: 1 en 2 “God heeft het eerste woord” (NLB)
 
Schriftlezing: Exodus 14: 9 - 22 (uit de NBV)
Zingen: Lied 356: 1, 3, 6 en 7 en het refrein “O God die uit het water” (NLB)
 
Schriftlezing: Jesaja 55: 1 - 11 (uit de NBV)
Zingen: Lied 382: 1 en 2 “O alle gij dorstigen, kom tot de stromen” (NLB)
 
Schriftlezing: Lucas 24: 1 - 12 (uit de NBV)
Zingen: Lied 125: 1, 2 en 3 en het refrein “Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft”
                                                                             (Evangelische Liedbundel)
 
Schriftlezing: Filippenzen 2: 5 - 11 (uit de NBV)
Zingen: Lied 513: 3 en 4 “God heeft het laatste woord” (NLB)

VERNIEUWING VAN HET VERBOND
Inleidende woorden:
In de doop zijn wij met Christus begraven om met Hem ten leven te worden opgewekt.
Daarom vraag ik u deze nacht uw doop te gedenken en het verbond van God met ons te beamen.
 
Zingen: Lied 345: 1 “Gij hebt uw woord gegeven” (NLB)
 
Vraagstelling en belofte:
Wilt u de HEER uw God dienen en naar Zijn stem alleen horen ?
Ja, dat wil ik.
Wilt u zich verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen heersen ?
Ja, dat wil ik.
Schaamt u dan niet Christus te belijden, want het evangelie is een kracht Gods
tot behoud van ieder die gelooft; en antwoordt in gemeenschap
met de kerk van alle eeuwen, als ik u vraag:
Gelooft u in God de Vader, in Jezus Christus, Zijn Zoon, onze Heer,
en in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt ?
Ja, ik geloof.
Moge de almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons heeft doen herboren worden
uit water en Heilige Geest en ons vergeving heeft geschonken van onze zonden,
ons door Zijn genade bewaren tot eeuwig leven in Christus, onze Heer.
Amen.
 
Zingen: Lied 345: 2 en 3 “Nu ik U heb gegeven” (NLB)
 
Gebed
Slotlied (staande): Lied 637: 1 en 4 “O vlam van Pasen, steek ons aan” (NLB)
 
Wegzending en zegen
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
We nemen allemaal een brandend kaarsje mee naar huis