De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Zondagsbrief zondag 29 december 2019 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: Mw. M. Bosch-Verschuur, Voorthuizen Organist: dhr. M. Woning
 
Orgelspel.
Welkom en afkondigingen
 
DIENST VAN VOORBEREIDING
(gemeente gaat staan)
Zingen: NLB 206: 1, 2, 3 en 5  "De zon gaat op in gouden schijn"
 
Groet: 
V.  de Heer is met u allen   
G.  Zijn vrede is met u.
 
Bemoediging :
v. De Heer zij met u
a. Ook met u zij de Heer
v. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
  die was, die is en die komt
a. Die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw blijft, telkens weer
a: en die niet opgeeft wat Hem voor ogen staat:
  een wereld waar liefde woont.
v. Laten wij bidden: …
 
Gebed (daarna gaat de gemeente zitten)
 
Zingen: lied van de maand NLB 506 (Sela - you tube)  "Wij trekken in een lange stoet"
 
Kyriëgebed
Glorialied:  NLB 147: 1, 3 "Lof zij de Heer, goed is het leven"
 
Voor jong en oud, we zingen Het lichtlied en daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst
  
DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed bij de opening
 
Lezing:  Jesaja 61 : 10 -62: 3 
Zingen:  NLB 450: 1, 3 "Verblijd u in de Heer"
 
Lezing: Lucas 2: 22-40
Zingen: NLB 158a "God zij geloofd uit alle macht"
 
Overweging
 
Orgelspel

Zingen: NLB 657: 1 en 4 "Zolang wij ademhalen"
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
 
Voorbeden (afgewisseld met het zingen van) 
Stil gebed
Onze Vader NLB 1006 "Onze Vader"
 
Collecte
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.
 
Slotlied: (gemeente gaat staan)  NLB 482: 1 en 3 "Er is uit ’s werelds duis’tere wolken"
 
Wegzending en Zegen.
Gemeente zingt: Amen (3x)
 


De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet naar:
Mevr. J. Albers en naar Mevr. A. Boerdam.
 
Inzameling Voedselbank
In december vraagt de Voedselbank om rollen beschuit.
Doet u weer mee?
Daar twijfelen we eerlijk gezegd niet aan want elke maand vult de maand heel goed.
Hartelijk dank daarvoor!
De diaconie