De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Eredienst op zondag 5 januari 2020 om 10.30 uur in De Hofstad
 
Vooraf Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid nieuwjaarswensen uit te wisselen.
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg        Organist: dhr. W. Veldkamp
 
Orgelspel
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 72: 1 en 2 “Geef, Heer, de koning uwe rechten” (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 212: 1 (Zanggroep), 2 (Zanggroep), 3 (Allen), 4 (Zanggroep) en 5 (Allen)
                             “Laten wij zingend deze dag beginnen” (NLB) (Lied van de Maand)
Gebed
 
Woorden van genade en leven
 
Zingen: Lied 513: 1, 2, 3 en 4 “God heeft het eerste woord” (NLB)
 
Gebed om de opening van het Woord
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 218: 1, 2 en 5 “Dank U voor deze nieuwe morgen” naar de Kindernevendienst.
 
Schriftlezing: Jesaja 60: 1 - 6 (uit de NBV)
Zingen: Psalm 72: 3 en 7 “Heerse van zee tot zee zijn vrede” (NLB)
 
Schriftlezing: Mattheüs 2: 1 - 12 (uit de NBV)
Zingen: Lied 506: 1, 2 en 4 en het refrein “Wij trekken in een lange stoet” (NLB)
 
Verkondiging
 
Meditatief orgelspel
 
Zingen (staande): Lied 340b “Ik geloof in God de Vader” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn en we horen nog even wat zij gedaan hebben bij de Kindernevendienst)
 
Slotlied (staande): Opwekking 733: 1, 2 en 3 (Zanggroep) en het refrein (Allen)
                                                                               “Tienduizend redenen” (NLB)
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 


Liturgie voor de zangdienst op zondag 5 januari  om 19.00 uur in “De Hofstad”
 
                                                Thema: “Isn’t  He?”
Medewerkenden: 
Voorganger: Het koor verzorgt de dienst en samenzang
Koor:            Gospelkoor “Joyful Sound” uit  Kampen,  o.l.v. Jan Geert Taekema, 
Koster:         Kees Vaartjes
    
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
Samenzang:   Lied 539 (Opwekking)
Samenzang:   Lied 167 (Opwekking)
 
Woord van welkom
 
Inleiding op het thema “Isn’t  He?”
 
Koor:  BELIEVE LIKE A CHILD 
 
Samenzang:   Lied 488  (Opwekking)
 
Gebed
 
Aankondiging

Koor:  THERE IS POWER
Koor:  PEOPLE NEED THE LORD
 
EERSTE OVERDENKING
 
Samenzang: Lied 533
 
Koor: ISN’T HE
Koor: GREAT IS THE LORD
 
TWEEDE OVERDENKING
 
Samenzang: Lied 334  (Opwekking)
  
Koor: MIGHTY SPIRIT  
Koor: YOU RAISE ME UP
 
Aankondiging
 
Collecte  bestemd voor de diakonie en kerk. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten
      
Gebed:
 
Slotwoord
 
Samenzang:  Ik zal er zijn (Sela) (als gezamenlijke zegenbede)
 
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 2 februari 2020.
- Koor:  Interkerkelijk koor “To You” Epe,  o.l.v. Henk van der Maten 
- Voorganger:  Dhr.  Egbert Fokkema,  Organist: Bert Riphagen,  Koster: Kees Vaartjes
 

 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Dhr. J. van de Kamp en naar dhr. J. de Vries.
 
Kerkbalans 2020
Voor de 48e keer vindt van 18 januari tot en met 2 februari 2020 de Actie Kerkbalans plaats. Het motto is dit jaar, net als vorig jaar "Geef voor je Kerk”.
De financiële doelstelling voor 2020 van PKN wijkgemeente De Hofstad is dat wij financieel in balans willen zijn. Met andere woorden, de inkomsten moeten onze jaarlijkse uitgaven dekken.
Aangezien de inkomsten bepalen hoeveel wij kunnen uitgeven hechten wij er veel waarde om ook tijdens de Actie Kerkbalans alles in het werk te stellen om tot een maximale opbrengst te komen.
Ook dit jaar bestaat de commissie Kerkbalans van De Hofstad uit de heren, Reyn de Niet, Johan Nieuwland, Jos van den Oetelaar en ondergetekende en daarnaast hebben Janet Freriks en Marjolein Zijlstra medewerking verleend bij de samenstelling van de flyer.
 
Anders dan voorgaande jaren heeft u in 2019 de mogelijkheid gekregen om uw toezegging over 2020 via de site van de Protestantste Kerk Apeldoorn digitaal door te geven. Wij hebben hiervoor 1.059 uitnodigingsbrieven verstuurd en hierop hebben inmiddels 261 toezeggingen plaatsgevonden. Dit betekent dat wij deze leden niet meer hoeven te bezoeken voor de Actie Kerkbalans 2020.
 
Toch gaan we voor die mensen die nog niet toegezegd hebben op de gebruikelijke wijze benaderen om alsnog hun financiële bijdrage aan onze kerk te doen.
Als commissie hopen we ook nu weer op een aantal medewerkers te mogen rekenen die bereid zijn om de enveloppen te distribueren en de antwoordenveloppen weer op te halen.
De wegbrengenveloppen zullen op vrijdagavond 17 januari 2020 vanaf 19.00 uur in de hal van De Hofstad worden afgegeven, waarbij ook nadere instructie volgt. Daarnaast kan evenals als vorig jaar een ieder, onder het genot van een kop koffie of thee, gezellig even bijpraten, eventueel ervaringen uitwisselen en wellicht nieuwe ideeën opdoen.
De antwoordenveloppen dienen bij voorkeur op de telavond van 31 januari  2020  in de hal van De Hofstad te worden ingeleverd.
Inmiddels zijn al een aantal oude getrouwen telefonisch of via de email benaderd en hebben velen hun medewerking toegezegd.
Namens de commissie Kerkbalans van De Hofstad,
Jan Beeuwkes, coördinator Actie Kerkbalans
 
Voedselbank
In de maand januari wil de Voedselbank graag kleine potjes en/of blikjes groente inzamelen.
Er is regelmatig weinig groente uit te delen; met name voor de vele éénpersoonshuishoudens,
die van de Voedselbank gebruik maken, zijn deze potjes/blikjes erg handig.
De diaconie hoopt dat net als in het afgelopen jaar ook in het komende jaar weer met succes
producten van de maand zullen worden ingezameld.
Hartelijk dank voor uw trouwe deelname,
de diaconie van De Hofstad.