De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 5 juli 2020 om 9.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg                      Organist: Bert Riphagen

Orgelspel

Woord van welkom

Stil gebed

Aanvangslied: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 “Juich Gode toe, bazuin en zing” (via liedboekcompendium)

Bemoediging en Groet

Gebed

Schriftlezing: Zacharia 9: 9 - 12 (uit de NBV)

We luisteren naar het lied “Kijk vooruit, loop verder” (Nederland Zingt, via YouTube)

Schriftlezing: Mattheüs 11: 25 - 30 (uit de NBV)

We luisteren naar het lied “My Peace” van Franz Schubert (Christelijk Koor Jigdaljahu, via YouTube)

Overdenking

Meditatief orgelspel

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied: “Because He lives (Amen)” - West Coast Choir (via YouTube)

Zegen

Orgelspel


 

De bloemen worden met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Fam. D. Pot en bij mevr. R. van Silfhout.

Voedselbank
De diaconie stopt met de inzamelpunten in de wijk voor de voedselbank.
Vanaf 5 juli kunnen de producten weer worden ingezameld in de hal van De Hofstad
De Diaconie

Kerkdiensten in De Hofstad
Vanaf 5 juli 2020 starten de kerkdiensten weer vanuit De Hofstad, u/jij bent dan van harte welkom.
Voor meer informatie zie de Hofstedeling, Nieuwsbrief, website en de Scipio-App.

Collecten 5 juli 2020

Uw bijdrage aan de collecte zijn zeer welkom voor Diaconie en Kerk.
U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL25 RABO 0373 4109 99 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. wijkgemeente De Hofstad of de QR-code. 
U kunt dit wekelijks doen of door eventueel een maandbedrag storten. De diaconie maakt een verdeling over drie collectebestemmingen.

Deze zondag zijn de collecten bestemd voor:
Diaconie: Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat (vakanties)
Tweede collecte bestemd voor de kerk en eredienst.
Uitgangscollecte voor de Wijkkas