De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Eredienst op zondag 12 juli 2020 om 9.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg

Orgelspel

Woord van welkom

Stil gebed

Aanvangslied (staande): “Heer, U bent altijd bij mij” (Nederland Zingt, via YouTube)

Bemoediging en Groet

Gebed

Bijdrage in het kader van het jaarthema: “Een goed verhaal” (door Joke Kusters)

We luisteren naar Lied 939 “Op U alleen, mijn licht, mijn kracht” (NLB) (door Elise Mannah, via YouTube)

Bijdrage van de taakgroep Vieren en Gemeente (door Marjanne Freriks)

We luisteren en kijken naar de “Brief van God”

Schriftlezing: 2 Korintiërs 3: 1 - 6 (uit de NBV)

We luisteren naar het lied “Heer, ik hoor van rijke zegen” (via YouTube)

Overdenking

Meditatief orgelspel

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): “Hij is Koning” van Sela (via YouTube)

Zegen

Orgelspel


De bloemen worden met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. D. Smit en dhr. D. Bulens

Voedselbank
De komende tijd ontvangt de Voedselbank graag allerlei soorten broodbeleg (behalve pindakaas), stroop en pannenkoekenmeel. Doet u weer mee?

De Diaconie

Collecten 12 juli 2020

Uw bijdrage aan de collecte zijn zeer welkom voor Diaconie en Kerk.
U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL25 RABO 0373 4109 99 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. wijkgemeente De Hofstad of de QR-code.
U kunt dit wekelijks doen of door eventueel een maandbedrag storten. De diaconie maakt een verdeling over drie collectebestemmingen.

Deze zondag zijn de collecten bestemd voor:

Diaconie / Vakanties minima
Diaconie vakanties voor personen/gezinnen met een minimuminkomen 

Een behoorlijk aantal Apeldoornse huishoudens kan niet genieten van een korte vakantie, omdat zij leven van een beperkt budget. Ook dit jaar kunnen inwoners uit Apeldoorn, die verkeren in bijzondere situaties én een minimuminkomen hebben, zich aanmelden via de wijkdiakenen of de protestantse diaconie voor een vakantie in Nederland. Met de bijdragen van vandaag kunnen deze mensen, kerkelijk of niet-kerkelijk, toch op vakantie. Ook in coronatijd. 

De tweede collecte is voor kerk en eredienst.
De tweede collecte is bestemd is voor kerk en eredienst. Denkt u hierbij o.a. aan de verzekeringspremies voor brand- en opstalverzekering en niet te vergeten de verzekering voor alle vrijwilligers die hier werkzaam zijn.

Uitgangscollecte bestemd voor de wijkkas
Uitgangscollecte bestemd voor de wijkkas De drukkosten van de Hofstedelling  vallen hieronder. En dat mooie blad wilt u toch niet missen?