De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Eredienst op zondag 8 november 2020 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg             Organist: Dhr. Marc Woning

Orgelspel

Woord van welkom

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 65: 1 “De stilte zingt U toe, o Here” (en Psalm 72: 7) (via YouTube)

Bemoediging en Groet

Gebed

Woorden van genade en leven:

We luisteren naar Lied 712: 1, 2, 3 en 4 “Het jaar neigt zich tot stille groet” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

We luisteren naar Lied 218: 1, 2, 4 en 5 “Dank U voor deze nieuwe morgen” (NLB)

Schriftlezing: Mattheüs 20: 1 - 16 (uit de NBV)

We luisteren naar Lied 981: 1, 2, 3, 4 en 5 “Zolang er mensen zijn op aarde” (NLB)

Verkondiging

Muzikaal intermezzo

Wij gedenken mevr. Corrie Wind - de Haan

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 146c: 1, 3 en 7 “Alles wat adem heeft love de Here” (NLB)

Zegen

Orgelspel

 


  

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar: Mevr. L. Beeuwkes en naar dhr. J. Klaver.

 

Voedselbank

In de maand november is gekozen voor zoet broodbeleg zoals muisjes, jam, chocopasta, hagelslag, appelstroop etc. (geen pindakaas).

Helpt u de Voedselbank weer mee aan een voorraadje?

Hartelijk dank, de diaconie

 

Inzameling Dankdag 2020

De diaconie wil dit jaar op de zondag na Dankdag (8 november) producten inzamelen voor de Voedselbank. Een extra gift,  naast de maandelijkse inzameling, is van harte welkom.

Gevraagd is om zoet broodbeleg, zoals muisjes, hagelslag, chocopasta, Duo Penotti. Geen pindakaas.

Een gift aan de Voedselbank is ook zeer welkom:

Rekeningnummer NL65 RABO 0119 0766 67 ten name van St. Voedselbank Apeldoorn

Doet u mee? Alvast hartelijke dank, de diaconie.