De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Eredienst op zondag 13 december 2020 om 10.00 uur in De Hofstad

 

Voorganger: ds. Albert Roodenburg Organist: Marc Woning Mmv.: Tieneke Berkhof (solozang)

 

Orgelspel

Woord van welkom

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 33: 1, 7 en 8 “Kom nu met zang en roer de snaren” (NLB)

Bemoediging en Groet

De Adventskaarsen worden aangestoken

Tieneke Berkhof zingt: Lied 433: 1, 3, 4 en 5 “Kom tot ons, de wereld wacht” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

We kijken naar een filmpje van de zandtovenaar bij het project van de Kindernevendienst

Schriftlezing: Jesaja 9: 1 - 6 (uit de NBV)

Tieneke Berkhof zingt: Gezang 127: 1, 4, 5 en 7 “Gaat, stillen in den lande”(Liedboek voor de Kerken)

Schriftlezing: Johannes 3: 22 - 30 (uit de NBV)

Verkondiging

Stilte

Tieneke Berkhof zingt: “Gloria sei dir gesungen” van J. S. Bach

Gloria sei dir gesungen
mit Menschen und mit Engels zungen
mit Harfen und mit Zimbeln schon.
Von zwölf Perlen sind die Tore
an diener Stadt, wir stehn im Chore
der Engel hoch um deinen Tron.
Kein Aug hat je gespürt,
kein Ohr hat je gehört solche Freude
Des jauchzen wir und singen dir
das Halleluja für und für.

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Tieneke Berkhof zingt: “De heilige stad”

Ik sliep vannacht toen had ik een droom zo wonderschoon,
Ik stond in ’t oud Jeruzalem en zag de hemeltroon.
Daar klonken reine stemmen, van kind’ren zacht en teer,
te samen met de engelen, ter eer van God de Heer
te samen met de engelen, ter eer van God de Heer
Jerusalem, Jerusalem, open u heil’ge poort
Hosanna in de hoge, geprezen zij Gods woord.

Mijn droombeeld eerst zo stralend , de lucht zo helder blauw
Was plotseling veranderd, Het beeld werd dor en grauw,
De zondenlast der mensen, verwekte angst en vrees.
totdat het stralend kruis op de Calvarieberg herrees
totdat het stralend kruis op de Calvarieberg herrees
Jerusalem, Jerusalem, open u heil’ge poort
Hosanna in de hoge, geprezen zij Gods woord.

Verrukt zag toen mijn geestesoog, opnieuw de Heilige stad
Die zon, nog maan, nog sterren, als licht van node had.
Gods eeuw’ge licht bestraalde nu dit heilig pelgrimsoord
Dat als een paradijs daar lag, gelouterd door Gods woord.
De goede mensen woonden daar, God had hun deugd beloond.
Het was een nieuw Jeruzalem waar eeuw’ge vreugde woont
Het was een nieuw Jeruzalem waar eeuw’ge vreugde woont
Jeruzalem, Jeruzalem, hoort het bazuingeschal
Hosanna in de hoge, voor God Koning van ’t heelal.
Hosanna in de hoge, voor God Koning van ’t heelal.

Zegen

Orgelspel

 De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mevr. Zondervan en naar mevr. J. Schaake.

Voedselbank
In de maand december vragen wij u om potten jam voor de Voedselbank.
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
De Diaconie

Van de kindernevendienst -Dicht bij het Licht!
In het project- van Bijbelbasics- klinkt het goede nieuws met Kerst: Gods Zoon is naar de wereld gekomen om licht in de wereld te brengen (Johannes 1). Tijdens de zondagen voorafgaand aan Kerst gaat het steeds over het licht:
3e advent: Licht en donker zijn belangrijke symbolen in de Bijbel. Licht staat voor een leven met God. Het donker staat voor een leven zonder God, en voor het verdriet en de pijn dat dat tot gevolg heeft. In Jesaja 9 lezen we dat Gods volk in het donker leeft. Maar God belooft dat Hij hen zal helpen: ze zullen ‘een stralend licht zien’.
Op 13 december zal er gedurende de dienst op zondagochtend een viering voor de kinderen van de kindernevendienst zijn. Zij hebben hierover bericht gekregen.