De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Eredienst op zondag 24 januari 2021 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg           Organist: Marc Woning

Orgelspel

Woord van welkom

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 104: 1, 3 en 4 “Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht” (via liedboekcompendium.nl)

Bemoediging en Groet

We luisteren naar Psalm 104: 8 en 9 “Al wat er in uw grote schepping leeft” (NLB)

Gebed

Bijdrage van Thea Schäfer: toelichting bij het lied “Vandaag”

We kijken en luisteren naar het lied “Vandaag” van Kinga Bán (via YouTube)

Schriftlezing: Galaten 5: 13 - 26 (uit de NBV door Marjanne Freriks)

We luisteren naar Lied 841: 1 en 4 “Wat zijn de goede vruchten” (NLB)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Wij gedenken: Maria Aleida Scholten

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
We zingen en bidden thuis mee met Lied 466 “Onze Vader” (Evangelische Liedbundel)

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 885: 1 en 2 en het refrein “Groot is uw trouw, o Heer” (NLB)

Zegen

Orgelspel

 


 

De bloemen gaan met een groet van ons allen naar:
Mevr. G. Wouters en naar dhr. G. Bronkhorst

Voedselbank
In de maand januari vragen wij u om potten jam en appelstroop voor de Voedselbank.
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
De Diaconie

GEEN INNAME GOEDEREN
Het bestuur van de Kringloopwinkel heeft besloten om ook in de maand februari geen goederen in te nemen en/of op te halen!
Zo krijgen we nog wat meer tijd om het magazijn op te ruimen en te herinrichten!
LET OP!!
We nemen niet alles aan en er wordt bij de deur gesorteerd. Op onze site www.kringloopwinkel-dehofstad.nl kunt u lezen wat u bij ons kwijt kunt
De eerste mogelijkheid in 2021 is nu: donderdag 4 maart tussen 19.00 - 20.30 uur aan de Condorweg 5.
Namens het bestuur, Ben v/d Velden

ACTIE KERKBALANS 2021
Het thema is: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”
De actie verloopt anders dan we gewend waren.
De corona maatregelen hebben ook voor de Actie Kerkbalans 2021 de nodige gevolgen.
Tot en met 16 januari 2021 hebben 184 gemeenteleden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun toezegging digitaal door te geven en het totaal aan toegezegde bedragen bedraagt € 71.991. De begrote opbrengst voor 2021 bedraagt ca. € 135.000.
Afgelopen week hebben 48 lopers de enveloppen bezorgen bij de leden die hun toezegging nog niet kenbaar hebben gemaakt.
Tevens hebben onze leden het De Hofstad-magazine ontvangen, waarin mooie interviews staan van mensen die heel direct of wat op afstand betrokken zijn bij het werk van onze kerk.
Inspirerend en leuk in deze tijd waarin persoonlijk contact en gemeente zijn zo lastig is.
Dit jaar is er door corona voor gekozen om antwoordstroken niet op te halen. Reageren kan door de antwoordstrook met de bijgevoegde antwoordenveloppe te retourneren of alsnog de toezegging digitaal door te geven.
U helpt de commissie geldwerving door uw toezegging voor zaterdag 30 januari aan ons kenbaar te maken (via de post of digitaal).
Wij kunnen dan snel beginnen met het verzamelen van de informatie, het opmaken van de balans, de gemeente informeren over het resultaat en waar nodig actie ondernemen voor een optimale opbrengst voor onze kerk.
Met uw financiële steun kunnen wij ook in De Hofstad een kerk van morgen zijn.
Uw toegezegde bijdrage komt volledig ten goede aan onze eigen wijkgemeente.
Draagt u uw steentje bij?
Hartelijk dank