De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Eredienst op zondag 31 januari 2021 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: diaconaal predikant Gertrudeke van der Maas                Organist: Bert Riphagen

Deze dienst is met de Diaconie van De Hofstad voorbereid.

Voorbereiding
Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Moment van stilte

Openingslied 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ (NLB)

Onze Hulp en Groet

Gezongen Kyrie & Gloria Lied 281: 1, 2 en 10 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ (NLB)

Inleiding op de viering

Filmpjes vanuit de Diaconie (Kringloopwinkel, Vakantiegeld Samen Delen, De Sleutel)

Inleiding diaconaal lied.

Diaconaal lied ‘Wij delen geloof, we delen de hoop’  (via YouTube)


Dienst van het Woord
Gebed

Bijbellezing Marcus 1: 21-28 (NBV)

We luisteren naar Lied 534 ‘Hij die de blinden weer liet zien’ (NLB)

Overweging

Meditatieve muziek
improvisatie op ‘Ik wandel in het licht met Jezus’

Dienst van het antwoord
(Evt. gedenken overleden gemeentelid)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed (Organist speelt Abba Vader") en Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied  416 ‘Nu we uiteengaan’ (NLB) (via YouTube)

Wegzending en zegen
Zegen

Orgelspel

 


 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. Y. Veeneman, mevr. G. v.d. Bosch en naar dhr. M. Bot.

Voedselbank
In de maand januari vragen wij u om potten jam en appelstroop voor de Voedselbank.
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
De Diaconie

GEEN INNAME GOEDEREN
Het bestuur van de Kringloopwinkel heeft besloten om ook in de maand februari geen goederen in te nemen en/of op te halen!
Zo krijgen we nog wat meer tijd om het magazijn op te ruimen en te herinrichten!
LET OP!!
We nemen niet alles aan en er wordt bij de deur gesorteerd. Op onze site www.kringloopwinkel-dehofstad.nl kunt u lezen wat u bij ons kwijt kunt
De eerste mogelijkheid in 2021 is nu: donderdag 4 maart tussen 19.00 - 20.30 uur aan de Condorweg 5.
Namens het bestuur, Ben v/d Velden