De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Eredienst op zondag 7 februari 2021 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Rodenburg          Organist: Wilco Veldkamp               Koster: Ruud Kelderman

Orgelspel

Woord van welkom

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 103: 1, 3 en 5 “Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren” (NLB)

Bemoediging en Groet

We luisteren naar Lied 1003 “Stil is de straat overal” met extra coupletten (via YouTube

Gebed (door Ruud Kelderman)

We luisteren naar Lied 471: refrein 1, couplet 1, refrein 1, couplet 2 en refrein 2
                                                          “Weet je dat de Vader je kent?” (Evangelische Liedbundel)

Bijdrage in het kader van het jaarthema “Het goede leven” (door Marjanne Freriks)

We kijken en luisteren naar het lied “Wat is het goede leven?” van Maud Wilms (via YouTube)   

Schriftlezing: Prediker 11: 1 - 10 (uit de NBV door Marri Brouwer)

We luisteren naar Lied 720: 1, 2, 3, 4 en 5 “Alleen te leven om te zwoegen” (NLB)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 978: 1, 3 en 4 “Aan U behoort, o Heer der Heren” (NLB) (via YouTube)

Zegen

Orgelspel

 De bloemen worden vandaag als groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. W. Vunderink en naar mevr. R. Borren

Voedselbank
In februari zamelen we pasta producten (macaroni, penne etc.) in voor de Voedselbank.
Doet u weer mee?
In verband met de beperkte toegang tot de kerk, kunt u uw producten ook brengen op de volgende adressen:
Fam. Wouters, Hezeweg 10
Fam. Ruiter, Carrousselweg 140
Fam. Buitenhuis, Valkenweg 642
Fam. Muijs, Krammer 3.