De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie Paaswake op Stille Zaterdag 3 april 2021 om 21.30u in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg        Organist: Marc Woning     Solist: Ben van der Velden

We komen in stilte de schaars verlichte kerk binnen

We blijven staan

Stilte

We lezen Psalm 13 (uit de NBV)

De Paaskaars wordt brandend binnengebracht en Ben van der Velden zingt het lied “Als alles duister is”.

Lied 598: “Als alles duister is” (NLB)

WE VIEREN DE OPSTANDING IN VERHALEN EN LIEDEREN

Schriftlezing: Genesis 1: 1 - 5 (uit de NBV)

Ben zingt Lied 601: 1, 2 “Licht dat ons aanstoot” (NLB)

Schriftlezing: Exodus 14: 9 - 22 (uit de NBV)

Ben zingt Psalm 98: 1, 2 “Zing een nieuw lied voor God”

Schriftlezing: Jesaja 55: 1 - 11 (uit de NBV)

Ben zingt Lied 313: 1, 5 “Een rijke schat van wijsheid” (NLB)

Schriftlezing: Marcus 16: 1 - 8 (uit de NBV)

Meditatief orgelspel

VERNIEUWING VAN HET VERBOND

Inleidende woorden:
In de doop zijn wij met Christus begraven om met Hem ten leven te worden opgewekt.
Daarom vraag ik u deze nacht uw doop te gedenken en het verbond van God met ons te beamen.

Ben zingt Lied 513: 1, 2 “God heeft het eerste woord” (NLB)

Vraagstelling en belofte:
Wilt u de HEER uw God dienen en naar Zijn stem alleen horen?
Ja, dat wil ik.

Wilt u zich verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen heersen?
Ja, dat wil ik.

Schaamt u dan niet Christus te belijden, want het evangelie is een kracht Gods
tot behoud van ieder die gelooft; en antwoordt in gemeenschap
met de kerk van alle eeuwen, als ik u vraag:

Gelooft u in God de Vader, in Jezus Christus, Zijn Zoon, onze Heer,
en in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt?
Ja, ik geloof.

Moge de almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons heeft doen herboren worden
uit water en Heilige Geest en ons vergeving heeft geschonken van onze zonden,
ons door Zijn genade bewaren tot eeuwig leven in Christus, onze Heer.
Amen.

Ben zingt Lied 513: 3, 4 “God heeft het laatste woord” (NLB)

Gebed

Slotlied (staande): Lied 637: 1, 4 “O vlam van Pasen, steek ons aan” (NLB)

Zegen

Orgelspel