De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Eredienst op zondag 18 juli 2021om 9.30 uur in De Hofstad

Voorganger:                   ds. Albert Roodenburg
Organist:                        Marc Woning
Muzikale medewerking: Marjolein Zijlstra


Orgelspel

Woord van welkom

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 121: 1 en 4 “Ik sla mijn ogen op en zie”

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied “Dit is een morgen” Nederland zingt (via YouTube

Gebed

Eerste Schriftlezing: Psalm 142: 1 - 8 (uit de NBV)

Zingen: Lied 376: 1 en 2 “Abba, Vader” (Evangelische Liedbundel)

Tweede Schriftlezing: Filippenzen 4: 4 - 7 (uit de NBV)

Zingen: Lied 555: 1, 2 en 3 “Danklied” (Hemelhoog)

Dank U, Vader van de lichten,
voor de sterren en de maan,
dank dat U mij niet een dwaalweg
door de duisternis laat gaan,
dank U voor het licht der wereld,
voor de zon van mijn bestaan.

Dank U, Jezus, voor uw liefde,
uw nabijheid en geduld,
voor het offer van uw leven,
de vergeving van mijn schuld,
dank dat mij het licht van Pasen
met de moed der hoop vervult.

Dank U, Geest, voor al uw gaven,
voor het goede wijd en zijd,
voor de vrede en de vreugde,
voor de trouw te allen tijd,
dank voor alle troost en vriendschap,
dank voor de zachtmoedigheid.
 

 

Verkondiging

Muzikale bijdrage

Wij gedenken:

Alberta Arendina Puts - Scholten
Geboren: 29 juni 1934 Overleden: 11 januari 2021

Jentje Goossen - van Hezel
Geboren: 24 oktober 1927 Overleden: 24 januari 2021

Johanna van de Hel - Braad
Geboren: 18 november 1947 Overleden: 6 juni 2021


Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 416: 1, 2, 3 en 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn” (NLB)

Wegzending en zegen

Orgelspel

 De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
mevr. H. Gerrits en naar dhr. H. Wagenaar

Voedselbank
In de maand juli vragen wij u om potten jam voor de Voedselbank.
De Voedselbank mag geen zelfgemaakte jam verstrekken aan de cliënten.
Alvast weer hartelijk dank voor uw bijdrage.
De diaconie.