De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van de Eredienst op zondag 1 augustus 2021 om 9.30 uur in De Hofstad

7e van de zomer

Voorganger: Diaken Theo van Driel
Organist:      Marc Woning
Koster:         Hilly Stegeman

Voorbereiding
Welkom en mededelingen (door ouderling)- moment van stilte
Gemeente gaat staan
Intochtslied: Psalm 92, vers 1, 2, 3 en 7 (NLB)
Stil gebed

'Onze hulp'

voorg: Onze hulp is in de naam van de Heer
allen:   Die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Gesproken Kyrië – Lied 300

Glorialied Lied 304 (NLB)

 

Dienst van het Woord
Groet: voorg. De Heer zij met u
allen: ook met u zij de Heer
Gebed van de zondag

Schriftlezing: Deuteronomium 10, 12 - 21 (NBV)

Zingen Psalm 15 (NLB)

Schriftlezing: Marcus 7, 1 - 23 (NBV)

 

Zingen:
Och, of wij Uw geboôn volbrachten!
Genâ, o hoogste Majesteit!
Gun door 't geloof in Christus krachten,
Om die te doen uit dankbaarheid.

 

Schriftuitleg

Zingen Lied: 422 (NLB)

Afsluiting
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
“Onze Vader” (gezamenlijk gesproken)

 

Zegen – met gesproken "Amen"

Slotlied 425 (NLB)

 


 

De bloemen gaan als groet van ons allen naar:
Mevr. A. Ista en naar mevr. H. Sangers

Voedselbank
In de maand augustus wordt er thee ingezameld voor de Voedselbank.
Wij zien uw bijdrage graag weer in de mand in de hal.
Alvast hartelijk dank!
De diaconie