De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor Eerste Pinksterdag zondag 8 juni 2014 in De Hofstad om 9:30 uur

Open Deur Dienst

Voorganger: ds. Albert Roodenburg Organist: Marc Woning Koster: Ruud Kelderman

Zingen voor de dienst:
Lied 632: 1, 2 en 3 “Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven” (NLB)
Lied 382: 1, 2 en 3 en het refrein “Heer, uw licht en uw liefde schijnen” (Evang. Liedbundel)

Welkomstwoord namens de kerkenraad

We bereiden ons, in stilte, voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 68: 7 en 9 “God zij geprezen met ontzag” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 672: 1, 2 en 7 “Kom laat ons deze dag” (NLB)

Gebed

We gaan kijken naar een inleidend filmpje: “Wat is de betekenis van Pinksteren ?”

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lied 683: 1, 2, 3 en 4 “’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest” naar de Kindernevendienst.

Eerste Schriftlezing: Handelingen 2: 1 – 13 (uit de NBV)

Zingen: Lied 970: 1, 2, 3, 4 en 5 “Vlammen zijn er vele” (NLB)

Tweede Schriftlezing: 1 Petrus 5: 1 - 14 (uit de NBV)

Verkondiging

Zingen: Lied 670: 1, 6 en 7 “Kom Schepper God, o Heilige Geest” (NLB)

Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)

Slotlied (staande): Lied 675: 1 en 2 “Geest van hierboven” (NLB)

Heenzending en zegen

Zingen (staande): Amen (3x)

Orgelspel

We wensen u en jullie hele Geestrijke Pinksterdagen toe !


De bloemen gaan met een hartelijke groet namens de gemeente naar:
Mw. G. van ter Beek en Mw. A. Koller

Koffiedrinken
U en jullie zijn van harte uitgenodigd voor koffie of thee na de dienst !

De stichting W.H.O.E. maakt bekend dat:
Het bedrag van € 6000,- voor de 4 gereviseerde wasmachines voor Oekraine binnen is.
De overige bedragen die nu nog zullen binnen komen, zullen worden gebruikt voor het kopen van waspoeder voor deze machines.

ALLE GULLE GEVERS, HARTELIJK DANK!!

U gaat er meer over lezen in onze komende nieuwsbrief!
 
Namens de WHOE, Ben v/d Velden