De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Dankdienst op woensdag 5 november om 19.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 65: 1 en 5 “De stilte zingt U toe, o Here” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 712: 1, 2, 3 en 4 “Het jaar neigt zich tot stille groet” (NLB)

Gebed

Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 24: 14 – 15  (uit de NBV)

Zingen: Lied 718: 1, 2, 3 en 4 “God, die leven hebt gegeven” (NLB)

Tweede Schriftlezing: Matteüs 20: 1 – 16  (uit de NBV)

Zingen: Lied 991: 1, 2, 6 en 8 “De eersten zijn de laatsten” (NLB)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen (staande): Lied 340b (!) “Ik geloof in God de Vader” (NLB)

Gebeden

Aankondiging collecte

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 248: 1, 2, 3 en 4 “De dag, door uwe gunst ontvangen” (NLB)

Heenzending en zegen

Zingen: het nieuwe “Amen” (3x)

Orgelspel