De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Ouderjaarsdienst op woensdag 31 december 2014 om 19.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. G. Loeve     

Voorbereiding
Welkom en mededelingen (door de kerkenraad)
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Intochtslied: psalm 90: 1, 4, 8    "Gij zijt geweest, o Heer en Gij zult wezen"

Bemoediging
    v: Onze hulp is in de naam van de Heer
    a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
    v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet

Gebed

Zingen: LtB (Liederen ter bemoediging) 16: 1a, 2v, 3a, 4m, 5a, 6a  "Een woning die zo ruim is" (melodie NLB 753)

1 allen
Een woning die zo ruim is als
het hart van onze God,
zo hemelsbreed en wereldwijd:
daar komt geen mens tekort.
2 vrouwen
O Eeuwige, verberg U niet
wees onder ons vandaag,
maak woning, schep een ruimte die
ons door de tijd heen draagt.
3 allen
Een huis dat vast staat als de trouw
waarmee God ons bemint,
Waar niemand eenzaam is, en elk
de ander zoekt en vindt.
4 mannen
Waar twijfel en onzekerheid
bestaan naast groot geloof,
Waar liefde alle angst verjaagt;
wie treurt, wordt er getroost.
5 allen
De pijn van schuld en lot wordt daar
gewogen recht gedaan:
er valt een warm en heilzaam licht
nieuw over ons bestaan.
6 allen
Wie onder ligt, wordt opgericht,
wie zich verheft, die wordt
genadig op zijn plaats gezet:
voortaan een huisgenoot.

Kyriëbed    

Glorialied NLB 630: 1, 4    "Sta op – een morgen ongedacht"

We luisteren via Youtube naar ‘Ruïnes en spoken – lied van Lot’ van Stef Bos

Schriftlezing: Matteüs 6: 25-34 (NBV)

Overweging

Lied : NLB 362: 1, 2, 3   "Hij die gesproken heeft een woord dat gáát"

Gebed – stil gebed – Onze Vader

Collecten

Slotlied: NLB 248: 1 t/m 4   "Het jaar, door uwe gunst ontvangen"
(Let op: twee wijzigingen in de tekst: couplet 1: het jaar door uwe gunst ontvangen, couplet 2:
ginds waar het nieuw jaar ontluikt)

Zegen – met 3x gezongen "Amen"