De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 4 januari 2015 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. G. Loeve

Voorbereiding
Welkom en mededelingen (door de kerkenraad)
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Intochtslied: LtB (Liederen ter bemoediging) 16: 1, 2 "Een woning die zo ruim is" (melodie NLB 753)
Liederen ter bemoediging 16

1
Een woning die zo ruim is als
het hart van onze God,
zo hemelsbreed en wereldwijd:
daar komt geen mens tekort.
2
O Eeuwige, verberg U niet
wees onder ons vandaag,
maak woning, schep een ruimte die
ons door de tijd heen draagt.

Bemoediging
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet

Drempelgebed

Gezongen kyriëgebed: ZG (Zingende Gezegend) 257: 1 t/m 5 "Nu weer een jaar is heengegaan" (melodie psalm 134)

Glorialied: NLB 481: 1, 3 "Hoor, de engelen zingen de eer"

Dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest

Gesprekje met de kinderen
Lied: Onder, boven, voor en achter (Youtube filmpje)

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing OT: Jesaja 60:1-6

Lied: NLB psalm 72: 1a, 3m "Geef, Heer de koning uwe rechten"

Schriftlezing NT: Matteüs 2: 1-12

Lied: NLB 476: 4 "Wijzen uit het Oosten, uit zo verre land"

Uitleg en verkondiging

Lied : NLB psalm 72: 5a, 6v, 7a "Leve de koning in ons midden"

Wij gedenken

Afsluiting
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug

Slotlied: NLB 362: 1, 2, 3 "Hij die gesproken heeft een woord dat gáát"

Zegen – met 3x gezongen "Amen"Liturgie voor de zangdienst op 4 januari 2015 om 19.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. G. Loeve

mmv. Gospelkoor Vocation olv. Ton Schimmel

Voorbereiding
Samenzang: ELB 411 "Jezus leeft in eeuwigheid"

Koor zingt "Let Him roll (your stone away)"

Woord van welkom

Stil gebed

(gemeente gaat staan)

Samenzang: Psalm 138: 1, 3 "U loof ik, Heer, met hart en ziel"

Bemoediging
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet

(gemeente gaat zitten)

Koor: Votum en Groet

Samenzang: ELB 58 in canon: 1, 3 "Zoekt eerst het koninkrijk van God"

Gebed

Kyriegebed: koor zingt Psalm 130

Gloria: samenzang NLB 864: 1, 2, 5 "Laat ons de Heer lofzingen"

Schriftlezing: Psalm 18: 31-37

Samenzang: ELB 351 "Machtig God, sterke rots"

Koor zingt "Mountain mover"

Samenzang: Zingend geloven 169: 1, 2, 3 "Niet zien en toch geloven"

Koor zingt Heer wijs mij Uw weg

Gebeden afgewisseld met NLB 833 "Neem mij aan zoals ik ben"

Koor zingt "Vader dank U wel"

Collecte en orgelspel

(gemeente gaat staan)

Koor zingt "We are not ashamed"

Zegen – met 3x gezongen "Amen"De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Dhr. G. Smeitink en mevr. R. Ribbink.

Inzameling voor de bazaar
Vanaf donderdag 15 januari 2015 kunt u uw goede gebruikte goederen weer inleveren achter De Hofstad.
Zaterdag 18 april 2015 staat de grote bazaar gepland.
Secretaris bazaarcommissie Johan Nieuwland.

Confessionele Kring, regio Apeldoorn
Op D.V. donderdag 29 januari a.s. organiseert de Confessionele Kring haar eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in De Hofstad, Hofveld 52 te Apeldoorn.
Aanvang 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur).
Prof. dr. Edward van ’t Slot, hoogleraar vanuit de Confessionele Vereniging aan de universiteit van Groningen en predikant te Zwolle. De titel van de lezing luidt: “Bonhoeffer, zijn leven en werk”
Op 9 april a.s. is het 70 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer, een vooraanstaand Duits kerkleider, theoloog, schrijver en verzetstrijder tegen het nazisme, stierf.
Het christelijk geloof vraagt om een vertaling in het alledaagse leven. Of, zoals Bonhoeffer het graag zei: in het concrete leven. En dat is niks geen „zweverigheid”, vindt dr. Van ’t Slot. „Geloven heeft te maken met het laatste woord dat de eeuwige Rechter over ons leven zal uitspreken. Maar het heeft ook te maken met het leven hier en nu.”
Het belooft weer een interessante en bemoedigende bijeenkomst te worden.
Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst. De toegang is vrij, ook voor niet-leden.
Carel Knoester, secretaris