De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 11 januari om 10 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

We bereiden ons, in stilte, voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 62: 1 en 5 “Mijn ziel is stil tot God mijn Heer” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 136: 1, 2, 12 en 13 “Loof de Heer, want Hij is goed” (NLB)

Gebed

Woorden van genade en leven

Zingen: Lied 843: 1, 2, 3 en 4 “Wat te kiezen” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.

Eerste Schriftlezing: Prediker 2: 1 - 11 (uit de NBV)

Zingen: Psalm 62: 6 “Zet nooit uw hart op geld of goed” (NLB)

Tweede Schriftlezing: Lucas 12: 13 - 21 (uit de NBV)

Zingen: Lied 718: 1, 2, 3 en 4 “God, die leven hebt gegeven” (NLB)

Verkondiging

Stilte, gevolgd door meditatief orgelspel

Zingen: Lied 241: 1, 2 en 3 “Gij die mijn liefste kleinood zijt” (NLB)

Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)

Slotlied (staande): Lied 150a (!): 1, 2, 3 en 4 “Geprezen zij God” (NLB)

Heenzending en zegen

Zingen (staande): “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. M. Breedijk en dhr. en mevr. Lenters.

Gemeenteavond
Op woensdag 14 januari a.s. is de eerste gemeenteavond van dit jaar gepland. U bent van harte welkom!  Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar.Op de agenda staan:
-    Geloofsontmoeting met Ds. Gerdina Loeve.  Zij neemt u mee op reis door de woestijn.
-    Mededelingen vanuit de kerkenraad.
-    Kerkbalans 2015: Waar blijft al dat geld?
-    Visitatie 11 februari.  Ook voor u?
Het belooft een inspirerende avond te worden. Komt u ook?
Henk van Giessel,  voorzitter kerkenraad De Hofstad

Inzameling voor de bazaar
Vanaf donderdag 15 januari 2015 kunt u uw goede gebruikte goederen weer inleveren achter De Hofstad.
Zaterdag 18 april 2015 staat de grote bazaar gepland.
Secretaris bazaarcommissie Johan Nieuwland.

Confessionele Kring, regio Apeldoorn
Op D.V. woensdag 28 januari a.s. organiseert de Confessionele Kring haar eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar.  
Deze bijeenkomst wordt gehouden in De Hofstad, Hofveld 52 te Apeldoorn. Aanvang 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur).
Prof. dr. Edward van ’t Slot, hoogleraar vanuit de Confessionele Vereniging aan de universiteit van Groningen en predikant te Zwolle.De titel van de lezing luidt: “Bonhoeffer, zijn leven en werk”