De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 18 januari 2015 om 10.00 muur in De Hofstad

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

We bereiden ons, in stilte, voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 63: 1 en 2 “Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 8: 1, 2 en 3 “Als een hert dat verlangt naar water” (Evangelische Liedbundel)

1.
Als een hert dat verlangt naar water
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
Refrein
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

2.
‘k Heb U lief meer dan goud of zilver,
waarin geen voldoening is.
Zonder U vind ik nooit de vreugde,
die volmaakt en blijvend is.

Refrein

3.
U bent mij tot een Heer en Heiland,
Ja, U bent de Vredevorst!
‘k Heb U lief meer dan enig ander,
Heer mijn God, U stilt mijn dorst!

Refrein

Gebed om stilte

Stilte

Woorden van genade en leven

Zingen: Psalm 65: 1 “De stilte zingt U toe, o Here” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.

Eerste Schriftlezing: Jesaja 49: 8 - 13 (uit de NBV)

Zingen: Lied 117a (!): 1 en 2 “Gij volken loof uw God en Heer” (NLB)

Tweede Schriftlezing: Johannes 4: 1 - 30 en 39 - 42 (uit de NBV)

Zingen: Lied 653: 1, 3 en 7 “U kennen, uit en tot U leven” (NLB)

Verkondiging

Zingen: Lied 970: 1, 2, 3, 4 en 5 “Vlammen zijn er vele” (NLB)

Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)

Slotlied (staande): Lied 871: 1, 2, 3 en 4 “Jezus zal heersen waar de zon” (NLB)

Heenzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel


Liturgie voor verstilde avonddienst op zondag 18 januari 2015 om 19.00 muur in De Hofstad

Voorganger: ds. G. Loeve

Pianomuziek

Welkom

Moment van stilte

Zingen: LtB (Liederen ter bemoediging) 51: 1,2,3 "Wij die met eigen ogen"
(melodie NLB 562, Ik wil mij gaan vertroosten)

Openingswoorden:

V: Ons vertrouwen stellen wij op U onze God
A: SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE
V: want U geeft ons het leven
A: EN HEEFT ONS OOK VANDAAG BEWAARD
V: Kom tot ons vanavond, o God
A: KOM TOT ONS MET LICHT
V: Spreek tot ons vanavond, o God
A: SPREEK ONS LEVEN OPEN
V: Wees met ons vanavond, o God
A: WEES MET ONS MET UW LIEFDE
V: Amen

Zingen: Taizélied – Bij nacht (De Noche)

Bij nacht wij haasten in’t duister
en zoeken het levend water
Alleen de dorst licht ons bij
alleen de dorst brengt ons verder

Gebed

Kyriëgebed:
•    Gebeden en aansteken van kaarsen,
•    afgewisseld met het zingen van NLB 1011    "Da pacem, Domine"

Glorialied: NLB psalm 117a "Gij volken loof uw God en Heer "

Gebed om Gods Geest

We lezen: Psalm 120  

Zingen: NLB 1010: 1,2,3    "Geef vrede, Heer, geef vrede"

We lezen: Romeinen 12: 9-21
 
Pianomuziek

Stilte

Gebeden afgesloten met het Onze Vader

Collecte

Zingen: LtB 43: 2,3,4  "Wij dromen van gerechtigheid en vrede"
(melodie NLB psalm 87 Op Sions berg sticht God zijn heilige stede)

Zegenbede:

V:
Geef ons de moed Heer, om ons in te zetten voor gerechtigheid
Help ons om vrede te delen met iedereen die we tegenkomen
Wilt U ons daarbij zegenend nabij zijn,
ons behoeden en op handen dragen.
Allen: Amen
 
Pianomuziek

Zingen: LtB 51    "Wij die met eigen ogen"

1 Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd,
maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt:
dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn,
dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn.
2 Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld,
aan machten prijsgegeven, aan meer dan eigen schuld,
wij die god weet hoe verder tot hiertoe zijn gespaard,
dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard.
3 Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt,
dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt,
dat in ons wordt herschapen die geest die overleeft,
dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft.
 

Zingen: LtB 43: 2,3,4    "Wij dromen van gerechtigheid en vrede "

Wij dromen van gerechtigheid en vrede
leven voorgoed, geluk voor iedereen,
hemel en aarde ongedeeld bijeen
volop bewoonbaar zal de wereld wezen.
3 Verheugd zoeken wij tekenen van leven
spelen wij in op wat God heeft beloofd,
wij vinden Jezus, Hij is onze hoop,
de eerste oogst van nieuwe mogelijkheden.
Met Hem de eerstgeborene der doden,
geven wij stralend van Gods toekomst blijk,
hoe onbewoonbaar deze wereld lijkt,
hardnekkig blijven wij in God geloven.
 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Dhr. G.Korts en Dhr. en mevr. Beekman.