De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 15 februari 2015 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. John Alma,       Organist: Bert Riphagen,        Koster: Lies Veenendaal

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

Aanvangslied (staande): lied 66 : 1 en 2 (NLB)

Stil gebed

Votum en Groet

We zingen het Klein Gloria

Woord van verootmoediging uit Psalm 51

Zingen: lied 413 : 3 (NLB)

Woord van genade uit Psalm 103

Zingen: lied 413 : 2 (NLB)

Woord van onderricht uit Mattheüs 5

Zingen: lied 413 : 1 (NLB)

Gebed bij de opening van het Woord

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.

Lezing van Kolossenzen 3 : 12 - 17

Zingen: lied 967 : 1, 2 en 3 (NLB)

Lezing van Johannes 1 : 1 – 18

Zingen lied 967 : 4, 5, 6 en 7 (NLB)

Verkondiging
Tekst – Johannes 1 : 14
Het woord heeft onder ons gewoond

Muzikaal meditatief moment
We zingen lied 726 : 5 en 6 (NLB)

Pastorale mededelingen

Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Aankondiging van de collecte door de diaken van dienst
Inzameling van de gaven

Zingen: lied 72 : 6 en 7 (NLB)

Zegen

Slotlied (staande): lied 415 : 3 (NLB)

OrgelspelDe bloemen gaan vandaag, met een hartelijke groet namens ons allen, naar:
Dhr. H. Witteveen, mevr. H. Kloosdijk en dhr. en mevr. J. Burgwal

Ouderenmiddag "De Hofstad"
Graag willen we hier melden, dat we op 18 februari weer een ouderenmiddag hebben.
Er is dan kleinkunst van Charlotte Glorie.Zij schrijft al haar teksten en melodieën zelf en begeleidt zichzelf bij het zingen op de piano, met humor en bewogenheid.
Dit wordt een bijzondere middag. Allen van harte uitgenodigd.
Namens de commissie: Anneke Riphagen. Tel.055 3667563

Confessionele Kring, regio Apeldoorn
Op DV zaterdag 7 maart  a.s. wordt er weer een jaarlijkse regionale zaterdagochtend-bijeenkomst van de Confessionele Kring gehouden.
Deze keer in samenwerking met de regionale commissie Gelderland-Overijssel van de Confessionele Vereniging.
De bijeenkomst vindt plaats in Kerkelijk Centrum “Het Hoogepad”, Papenberg 5, 7361 BR  te Beekbergen (nabij de Dorpskerk). Aanvang 10.00 uur.  
Vanaf 9.30 uur is er ontvangst met koffie/thee.
Prof. dr. C. van der Kooi, hoogleraar westerse systematische theologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en directeur Centre for Evangelical and Reformation Theology   zal die morgen een inleiding houden onder de titel:
    ”Kerk- zijn in een geseculariseerde samenleving”
In vergelijking met vroeger is de kerk één van de kleine spelers geworden. Maar is haar verkondiging op een aantal fundamentele punten niet juist van groot publiek belang? In deze tijd een meer dan spannende en actuele vraag voor elk gemeente- en kerkenraadslid!
We zijn dan ook zeer verheugd, dat prof. dr. C. van der Kooi, die enkele jaren geleden samen met prof. G.van den Brink het veel geprezen boek: Christelijke Dogmatiek schreef, dit belangrijke onderwerp voor ons wilt inleiden.
Wij nodigen u van harte voor deze bijeenkomst uit. De toegang is vrij. Aan de uitgang wordt een collecte gehouden. Ook niet-leden zijn van harte welkom! De bijeenkomst  om ca.12.45 uur afgesloten  met een kopje soep en een broodje. We hopen velen van u te mogen ontmoeten en zien met u uit naar een leerzame en bemoedigende bijeenkomst.
Carel Knoester, secretaris.

Start 40-dagentijd 2015
Dit jaar is het thema ‘Open je handen’.  
Aankomende (as) woensdag 18 februari begint de 40-dagentijd. Wij volgen het thema van de 40-dagentijd van Kerk in Actie: ‘Open je handen’. Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt. We bezinnen ons op ons leven. Maar ook hoe we met onze medemens omgaan. Doe dat dit jaar eens door de stilte te zoeken. Dan kan met bezinning en gebed. Maar ook door eens wat rustiger aan te doen. Of er juist eens meer voor een ander te zijn. De veertigdagentijd is daar de ideale tijd voor. Doe uw veertigdagentijd met Kerk in Actie, met hart en ziel!
Het thema ‘Open je handen’ kent elke week een deelthema met een bijbehorend project van Kerk in Actie dat gesteund wordt. Zie voor meer informatie: www.kerkinactie.nl/40dagentijd. In de zes zondagsdiensten in de 40-dagentijd zal dit thema de rode draad vormen.
Op zondag 22 februari delen we de spaardoosjes uit voor de 40-dagentijd. De spaardoosjes zullen op zondag 5 april weer worden ingenomen.
Naast de zes zondagen worden tijdens de 40-dagentijd weer activiteiten georganiseerd die aansluiten bij het thema ‘Open je handen’. Wij informeren u alvast over vier van deze activiteiten.
1). Op vrijdag 27 maart zal er 1 water- en broodmaaltijd georganiseerd gaan worden. De spreekster voor die avond zal Mevrouw Hetty Wolters zijn. Zij komt iets vertellen over het project Voices4Peru (http://www.v4peru.com).
2). Ook zal er weer een wandeling gehouden gaan worden. Deze staat gepland op zondag 29 maart. Hierbij kunnen wij u aanraden om de PR goed in de gaten te houden voor meer informatie tegen die tijd.
3). In samenwerking met de kerkenraad zal op witte donderdag 2 april, na de kerkdienst (start kerkdienst om 19:00 uur), wederom de Passion op de grote schermen te zien zijn.
4). Op 1 maart zal er aandacht zijn voor de paasgroetenactie.
Wij hopen jong en oud te ontmoeten in de zondagsdiensten en tijdens de activiteiten die georganiseerd worden in de 40-dagentijd.
De ZWO-commissie

Praise United Apeldoorn is het project van eenheid!
Met Praise United wordt er in één maand een interkerkelijk projectkoor gevormd dat christenen uit diverse kerken vier avonden bij elkaar brengt om te ontmoeten en te zingen.
Sinds drie jaar heeft dit concept - ontstaan vanuit gospelzanger Martin Brand en toetsenist Henk Doest - zich ontwikkelt tot meer dan dat zij zelf hadden kunnen bedenken.
Maar liefst 100 koorleden, met Martin Brand en Henk Doest, zullen een prachtige avond verzorgen met mooie muziek om naar te luisteren en om mee te zingen. Uiteraard zullen gastsolisten uit het koor niet ontbreken!
Op 28 februari 2015 vindt het concert van Praise United Apeldoorn plaats in de Tabernakelkerk, aanvang 19.30 uur. Kaarten à € 5,= kan men bestellen op www.praiseunited.nl of in de zaal kopen, deze gaat om 19.00 open.