De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie vooor de Eredienst op zondag 22 februari 0m 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. G. Loeve                                        1e zondag in de Veertigdagentijd

Voor de dienst: Samenzang met de Cantorij

Cantorij
1 Wij zoeken U, als wij samenkomen,
hopen dat Gij aanwezig zijt.
Hopen dat het er eens van zal komen:
mensen in vrede, vandaag en altijd.
Cantorij
2 Wij horen U in oude woorden,
hopen dat wij uw stem verstaan,
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden
waarheid en leven, de bron van bestaan
Allen
3 Wij breken brood en delen het samen,
hopen dat het wonder geschiedt,
hopen dat wij op Hem gaan gelijken
die ons dit teken als spijs achterliet.
Allen
4 Wij vragen U om behoud en zegen,
hopen dat Gij ons bidden hoort,
hopen dat Gij ons adem zult geven:
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.

 

Cantorij
Ik bouw op U
mijn schild en mijn verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan
sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam (2X)

 

Cantorij
Gelovend ga ik
eigen zwakheid voelen
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan
toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam (2x

Allen
Ik bouw op u
mijn schild en mijn verlosser
Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met u die mij hebt voortgeleid.(2x)
 

 

Voorbereiding
Welkom en mededelingen (door de kerkenraad)
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Intochtslied: NLB 536: 1, 4    “Alles wat over ons geschreven is”

Bemoediging
    v: Onze hulp is in de naam van de Heer
    a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
    v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet

Lied: NLB 421: 2x cantorij, 2x gemeente    “Vrede voor jou“

Drempelgebed

Kyriëgebed met gezongen acclamatie: Kyrië eleison
- Kyrie door cantorij
- Gebed
- Kyrie door allen
- Gebed
- Kyrie door allen
- Gebed + amen

Dienst van het Woord

Gezongen gebed om de Heilige Geest: NLB 295 voorzang door cantorij, refrein allen  “Wees hier aanwezig”

Gesprekje met de kinderen
Zingen projectlied: Met open handen

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing OT: Psalm 91
met door de cantorij acclamatie NLB 535b    “Roept hij Mij, Ik antwoord”
- Acclamatie
- Lezen psalm 91: 1-8
- Acclamatie
- Lezen psalm 91: 9-16
- Acclamatie

Lied: NLB psalm 91a: 1, 2    “Wie in de schaduw Gods mag wonen”

Schriftlezing NT: Marcus 1: 12-15
Uitleg en verkondiging

Zingen: NLB 263: 1c, 2c, 3a       “Wees Gij mijn toevlucht“

We gedenken:

Afsluiting
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug

Slotlied: NLB 538: 2, 3, 4    “Een mens te zijn op aarde”

Zegen – met 3x gezongen "Amen"De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Mevr. G. Schieving - Rijkeboer en naar mevr. M. Docter - van Veldhuizen.

Paasgroetenactie
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden al jaren een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.
Het sturen van een Paasgroet betekent: een teken van hoop geven.
De paasgroetenkaarten zijn gemaakt door gedetineerden, die in een project werkten aan het thema van de 40dagentijd van dit jaar: Open je handen.
Vrouwen in de Penitentiaire Inrichting (P.I.) Ter Peel hebben in een project hierover allemaal een klein stukje gemaakt van een groot doek. Ieder bewerkte op haar eigen manier een stukje stof om de ‘open handen’ te laten zien. Zoals een vrouw zei: “Dat de Liefde van boven, verbeeld door de rode driehoek, in elk lapje stof tot uitdrukking zal komen”.
Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.
Ook in De Hofstad kunt u weer mee doen aan deze Paasgroetenactie. Op zondag 1 maart a.s. kunt u na de dienst één of enkele kaarten meenemen en vanaf thuis versturen.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!
De ZWO-commissie.

Praise United Apeldoorn is het project van eenheid!
Met Praise United wordt er in één maand een interkerkelijk projectkoor gevormd dat christenen uit diverse kerken vier avonden bij elkaar brengt om te ontmoeten en te zingen.
Sinds drie jaar heeft dit concept - ontstaan vanuit gospelzanger Martin Brand en toetsenist Henk Doest - zich ontwikkelt tot meer dan dat zij zelf hadden kunnen bedenken.
Maar liefst 100 koorleden, met Martin Brand en Henk Doest, zullen een prachtige avond verzorgen met mooie muziek om naar te luisteren en om mee te zingen. Uiteraard zullen gastsolisten uit het koor niet ontbreken!
Op 28 februari 2015 vindt het concert van Praise United Apeldoorn plaats in de Tabernakelkerk, aanvang 19.30.  Kaarten à € 5,= kan men bestellen op www.praiseunited.nl of in de zaal kopen, deze is om 19.00 open.