De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 1 maart 2015 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorbereiding
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Intochtslied: NLB psalm 46: 3    "Kom en aanschouw des Heren daden"

Bemoediging
    v: Onze hulp is in de naam van de Heer
    a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
    v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet

Drempelgebed

Lied: NLB 540: 1, 2  "Het waren tien geboden"

Lezen van de tien geboden

Lied: Kinderen van de Vader

Dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest

Gesprekje met de kinderen
Projectlied: Met open handen

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing OT: 1 Koningen 19: 8-18

Lied: NLB 540: 5, 6  "Elia heeft gelopen"

Schriftlezing NT: Marcus 9: 2-10

Uitleg en verkondiging

 

Lied : NLB 321: 1m, 2v, 3a, 4a, 5m, 6v, 7a   "Niet als een storm, als een vloed"

Afsluiting
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug

Slotlied: Zingende gezegend 240: 1   "Gaat heen in vrede"
(melodie: NLB 675, Geest van hierboven)

Zegen – met 3x gezongen "Amen"De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Dhr. D. Broer en mevr. Th. Lenters - Peters

Belangrijke data activiteiten 40-dagentijd
De 40-dagentijd is inmiddels begonnen. Graag willen wij u/ jullie nog even attent maken op verschillende data van leuke en interessante activiteiten binnen de 40-dagentijd.

1). Op vrijdag 27 maart zal er 1 water- en broodmaaltijd georganiseerd gaan worden. De spreekster voor die avond zal Mevrouw Hetty Wolters zijn. Zij komt iets vertellen over het project Voices4Peru (http://www.v4peru.com).

2). Ook zal er weer een wandeling gehouden gaan worden. Deze staat gepland op zondag 29 maart. Hierbij kunnen wij u aanraden om de PR goed in de gaten te houden voor meer informatie tegen die tijd.

3). In samenwerking met de kerkenraad zal op witte donderdag 2 april, na de kerkdienst (start kerkdienst om 19:00 uur), wederom de Passion op de grote schermen te zien zijn.

4). Op zondag 1 maart zal er aandacht zijn voor de paasgroetenactie.
We hopen u/ jullie te zien bij 1 of meerdere activiteiten te zien.
ZWO-commissie