De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor jeugddienst op zondag 15 maart 2015 om 10 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. G. Loeve
M.m.v. de Young Church Singers    

Voorbereiding
Lied voor de dienst door YCS: Trading my sorrow
Ik verruil mijn zorgen, mijn schaamte mijn ziekte en mijn pijn voor Uw vreugde, leg ik het neer Heer.

Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Intochtslied, samenzang: "Tienduizend redenen"

Bemoediging
  v: Wij mogen weten dat we altijd worden geholpen door God, de Heer
  a: die hemel en aarde gemaakt heeft
  v: Hij blijft voor eeuwig trouw. Hemel, aarde, mens en dier houdt Hij liefdevol in zijn hand, weet dat de Heer je nooit loslaat

Groet

Inleiding op de dienst

Gebed

YCS zingen: You raise me up & We will Sing

Als ik terneer geslagen ben en mijn ziel is moe;
Wanneer de problemenkomen en mijn hart bezwaard wordt;
Dan ben ik stil en wacht in de stilte,
Tot dat U komt en bij mij blijft.

We getuigen door te zingen voor de Heer.Hij is onze Koning en Morgenlicht.
Iedere stem weerklinkt voor de Heer: Laat Zijn koninkrijk komen!

Dienst van het Woord

Aandacht voor de kinderen:
•    Aandacht voor het veertigdagentijd project
•    Gesprekje met de kinderen
•    Zingen met Youtubefilmpje: "Hij is de rots" – Elly en Rikkert

Kinderen van de jongste groep (groep 1 t/m 4) gaan naar de kindernevendienst

YCS zingen: Glorious & Lean on me

Als we in Zijn aanwezigheid komen
Om Jezus naam te prijzen
Vergeet dan je zorgen
Gadansen, zingen, springen
Op mij kun je leunen, ik ben er altijd, maak je geen zorgen
Ik zie je tranen en kom er aan als je roept


Schriftlezing, uitleg en verkondiging: Lucas 5:1-11 NBV

YCS zingt: Sacrifice of Praise

Heer ik hef een danklied aan voor Uw glorie en genade. U bent mijn schild en schuilplaats, ontvang dit offer van lofprijzing!

Samenzang: "Groot is Hij" (canon)

Afsluiting
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Samenzang: Onze Vader

Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug

Gezongen zegen, samenzang: Gebed om zegenLiturgie voor de Avondgebedsdienst op zondag 15 maart 2015 om 19 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg

Laten we stil zijn voor de Heer, onze God.

We zijn hier bij elkaar in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Zingen (staande): Psalm 118: 1 en 5 “Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen” (NLB)

Gebed

Schriftlezing: Deuteronomium 26: 1 - 10 (uit de NBV door Margreet Heij)

Zingen: Psalm 62: 1 en 7 “Mijn ziel is stil tot God mijn Heer” (NLB)

Schriftlezing: Matteüs 1: 20 en 21, Johannes 3: 14 - 17 (uit de NBV door Albert Roodenburg)

Stilte

Enkele woorden ter overdenking

Zingen: Lied 835: 1, 2, 3 en 4 “Jezus, ga ons voor” (NLB)

Gebeden: Gezamenlijk gebed waarin iedereen die wil een gebed kan uitspreken

Gebedspunten:
•    Danken voor de weg die Jezus voor ons ging om ons te redden en te bevrijden.
•    Bidden voor mensen die gebukt gaan onder zorgen, angst en pijn.
•    Bidden voor hen die op wat voor manier “geknecht worden” of “gebonden zijn”.
•    Bidden voor onze wijk en voor onze aanwezigheid als gemeente in de wijk.
•    Bidden voor gezinnen, jongeren en ouderen.
•    Bidden voor de wereld.
•    . . .

Stil gebed om personen en situaties die wij zelf belangrijk vinden voor God te noemen.

We sluiten af door samen te bidden het gebed dat Jezus ons leerde: “Onze Vader . . .”

Inzameling van de gaven

Zingen (staande): Lied 538: 1 en 4 “Een mens te zijn op aarde” (NLB)

Zegen:
De genade van de Here Jezus Christus en de Liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen.

Zingen: “Amen” (3x)

Gelegenheid voor persoonlijke voorbede voor wie dat wil.
Schroom niet er van gebruik te makenDe bloemen worden vandaag met een hartelijke groet namens de gemeente bezorgd bij:
Fam. J. Krebs en de fam. H. Nijkamp.

Pastorale Raad A
De stukken voor de vergadering van a.s. dinsdag liggen voor u klaar in de consistoriekamer.
Jan Muller.

Paasnummer Hofstedeling
Op woensdag 18 maart liggen vanaf 19.30 uur voor de contactpersonen De Hofstedelingen klaar!


Ouderenmiddag woensdag 18 maart
Deze middag gaan we met bloemen en "groen uit de tuin", paasbakjes maken.
U hoeft hier niets voor mee te nemen. De middag begint om 14.00 uur en is om 16.00 uur afgelopen. Allen hartelijk welkom.
Met een vriendelijke groet namens de ouderencommissie van Anneke Riphagen, tel.3667563.