De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 29 maart 2015 (Palmpasen) in De Hofstad

Kerkdienst bij de uitvoering van de Marcus-passie (passiemuziek van Hans Boelee bij het evangelie van Marcus)
Uitgevoerd door:         Het Christelijk Gemengd Koor ‘Ex Animo’ uit Zwartbroek, o.l.v. Dick van Asselt.
Solisten:                     Hans Dijkgraaf, bariton; Annelies Schep,sopraan; Martin Vermeer, bas/tenor.
Muzikale begeleiding:   Arjo Hovenberg, hobo;  Evert van de Veen ,orgel.
Voorganger:                    ds. Gerdina Loeve

Voorbereiding
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst

Staande intochtslied: NLB psalm 24: 5  "Gij poorten, hef uw hoofd omhoog"

Bemoediging
    v: Onze hulp is in de naam van de Heer
    a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
    v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet

(gemeente gaat zitten)

Zingen ELB 408: 1 t/m 5   "Hosanna, hosanna de koning komt"
Ondertussen palmpasenoptocht door de kinderen

Gebed

Aandacht voor het veertigdagentijdproject

Kinderen gaan naar de kindernevendienst   

Dienst van het Woord

Marcus-Passie volgens het tekstboekje

Afsluiting
Gebed
Stil gebed
Onze Vader

Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug

Slotlied staande: NLB 556: 1, 4  "Alles wat over ons geschreven is"

Zegen – met 3x gezongen "Amen"De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Dhr. W. Breedijk en mevr. B. Sneep.

The Passion
Net als vorig jaar is er op Witte donderdag  2 april  aansluitend aan de kerkdienst (start kerkdienst om 19:00 uur), de gelegenheid om gezamenlijk naar The Passion te kijken op de grote schermen in de kerkzaal. Dit jaar wordt The Passion uitgezonden vanuit Enschede. Voordat The Passion begint is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken.
ZWO-commissie