De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de dienst op zondag 5 april 2015, 1e Paasdag om 19.00 uur in De Hofstad.

Voorganger :  ds. Sjoerd Muller
Organist :  Bert Riphagen      
Koor :  Interkerkelijk koor “To You”uit Epe o.l.v. Henk van der Maten
Koster :  Kees Vaartjes
 
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
Samenzang :      Lied 122: 1, 2 en 3

1. Daar juicht een toon daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan.

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held!
Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht.

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.
Die met geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood of helle niet.

4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan.
Een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.
   
Koor :         JEZUS LEEFT

Woord van welkom

De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst

Samenzang :    Lied 427  (Evangl.liedb.) wisselzang
 1, 4 en 7 allen, 2 en 5 vr, 3 en 6 mn. Refrein allen

Allen refrein:
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Allen

1. Jezus deed de dood teniet. Zing daarom het hoogste lied.
Refrein

Vrouwen
2. Vrouwen uit Jeruzalem, kwamen vroeg en zochten Hem.
Refrein     

Mannen
3. En hoe groot was hun verdriet want zij vonden Jezus niet.
Refrein

Allen
4. Maar een engel sprak hen aan: ‘Die gij zoekt is opgestaan.’
Refrein

Vrouwen
5. ‘Denkt toch aan zijn eigen woord, dat gij vroeger hebt gehoord.’
Refrein

Mannen
6. ‘Hij, de grote mensen zoon, gaat door ’t graf heen naar zijn troon.’
Refrein

Allen
7. ‘Zoekt Hem bij de doden niet, Maar zingt mee het hoogste lied.’
Refrein   

Bemoediging en groet

Koor en gemeente :  Lied 496  1, 2 en 3 (Joh.de Heer)

1. Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

2. Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!

3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!
Eng'len juub'len Hem ter eer,
halleluja!    
Gebed

Koor :  IN HIS LOVE

Samenzang :  Lied 650: 1, 2 ,6 en 7 (NLB)

1. De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

6. Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt inde aarde neer.

7. Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

Schriftlezing :     

Samenzang ;    Lied 155 ( Zingende Geloven)

1. God dank! Laat ieder het horen:
Christus is waarlijk opgestaan!
Wij gaan niet in de nacht verloren –
Pasen: de grote dag breekt aan!
Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen,
een engel kondigt stralend aan:
Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen,
waarlijk, de Heer is opgestaan!

2. Wij hadden alle hoop verloren,
niemand van ons zag toekomst meer;
leeg was ons hart, als nooit tevoren
zo eenzaam, zonder onze Heer.
Hopeloos donker was ons leven,
een bange droom, een lange nacht;
waar was ons laatste licht gebleven:
Christus, die ons de toekomst bracht?

3. God dank! De hemel heeft gesproken:
Wie zoekt gij toch? Hij is hier niet!
Een nieuwe lente is ontloken,
vreugde begraaft het diepst verdriet.
God lof! De nacht is overwonnen,
het daglicht krijgt voorgoed ruim baan,
de toekomst is vandaag begonnen –
waarlijk, de Heer is opgestaan!


Koor :        HET IS VOLBRACHT

Samenzang :    Lied 657: 1 en 4 (NLB)

1.Zolang wij adem halen
schep Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij  gegeven
tor kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.
    
4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van ver gezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.
        
Koor :         IN THE GARDEN

Gebeden

Koor :         LAAT IEDEREEN HET HOREN

Refrein allen:     Laat iedereen het horen; De Heer is waarlijk opgestaan. Gods schepping is herboren, een nieuwe dag breekt aan.

Inzameling van de gaven tijdens orgelspel.
De collecten tijdens de dienst zijn bestemd voor de diaconie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.

Tijdens collecte en orgelspel: Kroon Hem met gouden kroon.

Koor :        PEACE BE WITH YOU
    
Zegen  3x Amen

Samenzang :    Lied 132: 1, 2 en 3 ( Evangl.liedb.)

 1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d’engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.

Refrein:  U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer.

2. Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere:  Christus overwint!

Refrein

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In Zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot.
Niets heb ik te vrezen in leven en dood.

Refrein

Orgelspel


De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 3 mei 2015
- voorganger :  ds. Faassen 
- koor :  Chr.Mannenkoor”Looft den Heeren”uit Vaassen o.l.v. Freddy Veldkamp
- organist :  Bert Riphagen