De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 12 april 2015 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. G. Loeve

Voorbereiding
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Intochtslied: NLB 642: 1, 4, 5, 8   “Ik zeg het allen, dat Hij leeft”

Bemoediging
    v: Onze hulp is in de naam van de Heer
    a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
    v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet

Drempelgebed

Lied: Opwekking 614   “Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem”

Dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest

Gesprekje met de kinderen

Zingen: Elly en Rikkert   ‘Hij leeft’

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing, uitleg en verkondiging, zingen:

•    Schriftlezing OT: Hooglied 3: 1-5
•    Lied: Psalm 22: 1, 8     “Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij“
•    Schriftlezing NT: Johannes 20: 11-18
•    Lied: Psalm 22: 11    “Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing”
•    Verdere uitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied van A.C. Bronswijk: “Zo ver en toch nabij zijt Gij”
(op de melodie van NLB 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)

1. Zo ver en toch nabij zijt Gij,
hart van dit leven, bron in mij,
hand op mijn schouder, diep geheim
van liefde, die met mij wil zijn.
2. U zet mij recht, wanneer ik val.
U geeft mij kracht en bovenal
vergeeft U, waar oneffenheid
zich op mijn weg heeft uitgebreid.
3. U bent een God van rechtop staan,
van ‘Mens, je mag weer verder gaan!’
van leven diep en menselijk,
van liefde groot en goddelijk.
 

Afsluiting
Belofte van geheimhouding

Herdenken met tranendoek

Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug

Slotlied: NLB 624: 1 t/m 3    “Christus, onze Heer, verrees”

Zegen – met 3x gezongen "Amen"


De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Mevr. J. van de Beek en naar dhr. J. Logtenberg.

Kerk- en schooldienst
Op zondag 19 april vieren we als gemeente in De Hofstad een kerk- en schooldienst samen met ouders, leerlingen en leerkrachten van de Protestants Christelijke Basisschool Koningin Emma.
Het thema van deze dienst is: Verloren? ..... Gevonden!
We lezen het verhaal van de verloren zoon.We staan stil bij de vraag: hoe ga je om met verlies en hoe reageer je als je iets weer terugvindt.
Er is in de voorbereiding van deze dienst opnieuw veel werk verzet door leerkrachten van de Koningin Emmaschool.
Dat is niet vanzelfsprekend en daar zijn we ook nu weer erg blij mee en dankbaar voor!
We verheugen ons op een goede dienst voor jong en oud, waarin ook de gasten in ons midden zich thuis zullen voelen.
Alle kinderen in de basisschoolleeftijd blijven deze zondag in de kerk, er is dus geen kindernevendienst.
Na de dienst is er koffiedrinken voor iedereen.
Thea Schäfer, jeugdouderling