De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Kerk- en Schooldienst op zondag 19 april 2015 om 10.00 uur in De Hofstad

Kerk- en schooldienst i.s.m. basisschool Koningin Emma

Voorganger: ds. Albert Roodenburg
Muzikale medewerking:     
                        Bert Riphagen (orgel)
                        Mudanthe,
                        juf Esther Bron (dwarsfluit)
                        Celine Holler (piano)

Thema:

  -  verloren? ….. gevonden! –


Aan deze dienst wordt verder meegewerkt door leerlingen, leerkrachten en ouders van de Koningin Emmaschool  
Voorbereiding

Welkom en mededelingen
(door de ouderling en twee leerlingen)

Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst

(Gemeente gaat staan)

Intochtslied: "De vreugde voert ons naar dit huis " (NLB lied 280, vers 1 en 4)

1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar ‘t Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel opengaat,
waar Gij ons met uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat?

Bemoediging en groet

(gemeente gaat zitten)

Lied: "Je mag er zijn" (kinderopwekking nr. 180)
We kijken en luisteren naar dit lied. Meezingen mag!

Refrein

Ook al ben je wat verlegen
ook al lijk je een beetje stug
ook al heb je vieze handen
of je navel op je rug

Refrein

Refrein
Je mag er zijn
wie ik? …ja jij
je hoort er helemaal bij
wie ik? …ja jij
had je zeker niet gedacht
wie ik? …ja jij
je hoort er helemaal bij
wie ik? …ja jij
Ook al flap je met je oren
of ben je enigst kind
of in een kippenhok geboren
of heb je altijd tegenwind

Refrein

Ook al kan je niks onthouden
is je geheugen net een zeef
ook al heb je rooie haren
en staan al je tanden scheef

Refrein

Ook al heb je slechte ogen
en een hele dikke bril
ook al heb je een hond
die maar niet luisteren wil

Refrein
 Refrein
Je mag er zijn
wie ik? …ja jij
je hoort er helemaal bij
wie ik? …ja jij
had je zeker niet gedacht
wie ik? …ja jij
je hoort er helemaal bij
wie ik? …ja jij

Inleiding op het thema: Verloren?…….

Kyriëgebed

Glorialied: "Lof zij de Heer" (NLB lied 868, vers 1 en 2)

1.Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het Woord.

Inleiding op het thema: … Gevonden!

Lied: "God zoekt jou, Hij wil je vinden" (vers 1 en 2)
(Tekst: Marten Kamminga; melodie: Once in David’s Royal City)

1. God zoekt jou. Hij wil je vinden.
God zoekt jou al wil jij niet.
God zoekt jou, Hij ziet je tranen.
God zoekt jou in je verdriet.
Goed zoekt jou en God zoekt mij.
God is altijd heel dichtbij.
2. God vindt jou en zal je troosten.
God vindt jou, Hij ziet je staan.
God vindt jou in al je boosheid.
God vindt jou. Hij raakt je aan.
God vindt jou en God vindt mij.
God is altijd heel dichtbij.

Schriftlezing over de verloren zoon uit Lucas 15:11-31 verwerkt in een ‘duo-monoloog’

Muzikaal intermezzo met Mudanthe

Overdenking door de predikant

Lied: "iedereen zoekt U, jong of oud" (NLB lied 837, vers 1 en 4)

Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen,
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd,
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.
Koning, Uw rijk is zo nabij,
open mijn ogen en oren,
onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind,
zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

Afsluiting

Dankgebed en voorbeden (m.m.v. leerlingen, leerkracht en ouder van de school) – stil gebed - Onze Vader (gezongen, Hofstadbundel nr 13 ? melodie: I am sailing)  - gitaarbegeleiding vanuit school

1. Onze Vader, Onze Vader,
ging Uw Naam maar in het rond
als een lopend vuur van liefde,
morgenlicht en warmtebron.
2. Werd Uw Rijk van recht en vrede
door de mensen maar aanvaard,
dan werd zelfs de wreedste natie
tot een hemel hier op aard.
3. Laat niet af van deze wereld;
geef het brood van alledag,
dat wij delen met elkander
zonder baat of winstbejag.
4. Wees genadig en vergevend,
zoals wij dat willen zijn.
maar vernietig al wat kwaad is.
onze Vader, maak ons vrij.
5. Want door wie bestaat de aarde
en de hoop op haar behoud?
door wie anders, Onze Vader,
door wie anders dan door U.
 

Collecte (met medewerking van leerlingen)
Tijdens de collecte muziek met Mudanthe

Slotzang: "De Here zegent jou" (uit: opwekking voor kinderen, nr. 185)
(het 1e couplet zingen we 2x, 1e keer door de kinderen)

De Here zegent jou,
en Hij beschermt jou.
Hij schijnt zijn licht
over jouw leven.
Hij zal genadig zijn,
en heel dicht bij je zijn
Hij zal zijn vrede
aan je geven

(tussenspel)

(door allen)
De Here zegent u,
en Hij beschermt u,
Hij schijnt zijn licht
over uw leven.
Hij zal genadig zijn,
en heel dicht bij u zijn
Hij zal zijn vrede
aan u geven

Hij zal zijn vrede
aan u geven

Wegzending en zegen

Zegen, afgesloten met gezongen:
A: amen, amen, amen

U bent van harte uitgenodigd om na de dienst een kopje koffie/thee te drinken in de hal. Voor de kinderen is er limonade in de ruimte van de oppas.


Liturgie voor de Avondgebedsdienst op zondag 19 april 2015 om 19.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg

Laten we stil zijn voor de Heer, onze God.

We zijn hier bij elkaar in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Zingen (staande): Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 “Juich Gode toe, bazuin en zing” (NLB)

Gebed

Schriftlezing: Psalm 103 (uit de NBV)

Zingen: Lied 103c (!): 1, 3 en 5 “Loof de koning, heel mijn wezen” (NLB)

Schriftlezing: Lucas 7: 1 - 10 (uit de NBV)

Stilte

Enkele woorden ter overdenking

Zingen: Lied 837: 1, 2 en 4 “Iedereen zoekt U, jong of oud” (NLB)

We gaan kort met elkaar in gesprek naar aanleiding van de vragen:
-    Ervaar ik zelf ook in mijn leven dat het geloof heilzaam / bevrijdend / heelmakend is ?
-    Hoe kan de gemeente meer een “helende gemeenschap” zijn / worden ?

Zingen: Lied 723: 1 “Waar God de Heer zijn schreden zet” (NLB)

Gebeden:

Gebedspunten:
•    Danken voor de weg die Jezus voor ons ging, voor Zijn dood en Opstanding.
•    Danken voor onze bevrijding en dat we in een vrij land mogen leven.
•    Bidden voor de wereld:
•    . . .

Stil gebed om personen en situaties die wij zelf belangrijk vinden voor God te noemen.

We sluiten af door samen te bidden het gebed dat Jezus ons leerde: “Onze Vader . . .”

Inzameling van de gaven

Zingen (staande): Lied 723: 2 “O Heer, uw onweerstaanbaar woord” (NLB)

Zegen:
De genade van de Here Jezus Christus en de Liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen.

Zingen: “Amen” (3x)


 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Dhr. en mevr. Jansen, dhr. en mevr. Tijink en mevr. G. Heinen.

Moldavië-avond in De Hofstad
Donderdag 23 april vindt in De Hofstad een classicale ZWO-bijeenkomst plaats met twee gasten uit Moldavië. Precies het Kerk-in Actie-project (MCA, Moldavian Christan Aid) waarvoor we ons als Hofstad-gemeente sterk gaan maken …, dus een mooie kans voor informatie en ontmoeting. Inloop 18.00 uur, maaltijd 18.30 uur, einde 21.30.

Wel even opgeven: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.