De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 3 mei 2015 om 9:30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg

De Cantorij zingt “Vrede” en “Glorie aan God”

Voorbereiding
Welkomstwoord namens de kerkenraad
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Aanvangslied (staande): Psalm 98: 1 en 3 “Zing een nieuw lied voor God de Here” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied “Ik bid U elke dag”: 1 en 2 (Cantorij), 3 en 4 (Allen)

Gebed

Woorden van genade en leven: Matteüs 28: 16 - 20 (uit de NBV)

Zingen: “Ik zal er zijn”: 1 en het refrein (Cantorij), 2 (Cantorij) en het refrein (Allen)

Gebed om de opening van het Woord

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.

Eerste Schriftlezing: Hooglied 2: 1 - 7 (uit de NBV)

De Cantorij zingt: “O wat een dag” (NLB)

Tweede Schriftlezing: 1 Johannes 3: 18 - 24 (uit de NBV)

Verkondiging

Zingen: “Glorie zij aan Jezus”: 1, 2 en 5 (Cantorij), 3, 4 en 6 (Allen)

Wij gedenken

Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)

Slotlied (staande): “De vrede van God”: 1 (Cantorij), 2 en 3 (Allen)

Heenzending en zegen

Zingen (staande): Amen (3x)

Zingen (staande): Lied 708: 1 en 6 “Wilhelmus” (NLB)

Orgelspel


Liturgie van de Zangdienst op Zondag 3 mei 2015 om 19.00 uur in “De Hofstad”

Medewerkenden:

Voorganger
Organist
Koor
Pianist
Koster
: ds.H.W.J. Faassen
: Bert Riphagen
: Chr.Mannenkoor `Looft den Heere` uit Vaassen o.l.v. Freddy Veldkamp
: Wilco Veldkamp
: Kees Vaartjes

VOOR AANVANG VAN DE DIENST

Samenzang:    Lied 414: 1, 2 en 3 (LBVK}

1. Wilt heden nu treden voor God, den Here,
Hem boven al loven van harte zeer,
en maken groot zijns lieven namens ere,
die daar nu onze vijand slaat terneer.
2. Ter eren ons Heren wilt al uw dagen
dit wonder bijzonder gedenken toch.
Maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen,
doet ieder recht en wacht u voor bedrog.
3. Bidt, waket en maket dat ge in bekoring
en 't kwade met schade toch niet en valt.
Uw vroomheid brengt de vijand tot verstoring,
al waar' zijn rijk nog eens zo sterk bewald.
 

Koor:  KOMT NU MET ZANG
DOMINE, SALVAM FAC REGINAM NOSTRAM

Vertaling:
Heer bescherm onze Koning(in)
En luister naar ons op de dag, dat wij U aanroepen.
Heer luister naar mijn gebed en laat
mijn geroep tot U komen.

Woord van welkom

De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst

Koor en allen:    Psalm 108 : 1 en 2 koor,  6 koor en allen, Bundel ‘38 (staande)

6, Wie heeft mij zoveel heils bereid,
wie is´t, die mij in Edom leidt,
wie voert mij in een vaste stad?
O God, die ons verstoten had,
Gij, die met onze legerschaar
ten strijd niet uittoogt in ,t gevaar,
O God, wiens gramschap ons deed vrezen,
wiens gunst ons troost, zult Gij ’t niet wezen?

Bemoediging en groet

Samenzang:    Lied 412 : 1 en 2 (LBVK)

1. O Heer, die daar des hemels tente spreidt
en wat op aard is hebt alleen bereid,
het schuimig, woedig meer kondt maken stille
en alles doet naar uwen lieven wille,
wij slaan het oog
tot U omhoog,
die ons in angst en nood
verlossen kondt
tot aller stond,
ja zelfs ook van de dood.
2. Als gij, o vrome, dikwijls hebt gesmaakt,
vermaakt u nu vrij, dat 't uw harte raakt!
Looft God den Heer met zingen ende spelen
en roept vrij uit tezaam met luider kelen:
`Had ons de Heer
 - Hem zij de eer -
alzo niet bijgestaan,
wij waren lang
- ons was zo bang -
al in den druk vergaan!'

Koor:        KYRIĒ
    
Gebed

Koor:        GLORIA


Samenzang: Lied 357 : 1 en 5 (Evangl.liedb.)

1. Vreugde,vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugde,
bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in ’t duister,
vindt het licht bij U alleen.

5. Wil ons van Uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog.
Gever van onsterf’lijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door Uwe liefde
eeuwig in Uw vreugde zijn.

Schriftlezing: Handelingen 16: 19 - 26    

Samenzang:    Lied 470 (LBVK)

1. Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God,
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.
2. Verleid door het kwaad dat steeds mij belaagt,
gevallen in schuld, door wroeging geplaagd,
vertrouw ik slechts Hem, die mij leidt door zijn Geest,
mijn zonden vergeeft en mijn smarten geneest.
3. Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.
4. Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied: `zijn goedheid is groot!'

Koor:        I NEED THEE EVERY HOUR    

Samenzang:    Lied 416: 1 en 2 (LBVK)

1. Gelukkig is het land,
dat God de Heer beschermt.
Als daar met moord en brand
de vijand rondom zwermt,
en dat men meent: hij zal
't schier overwinnen al,
dat dan, dat dan, dat dan
hij zelf komt tot den val.
2. Gedankt moet zijn de Heer,
de God, die eeuwig leeft,
dat Hij ons t'zijner eer
dees overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
des Heren al gewracht!
O Heer, o Heer, o Heer,
hoe groot is uwe macht!   

Koor:        U DENKT AAN MIJ

Gebeden  

Koor:        HOUD MIJ VAST

Inzameling van de gaven tijdens orgelspel.
De collecten tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.

Tijdens collecte en orgelspel: Vaderlandse liederen. Ga nu heen in vrede

Koor en allen:      Lied 292: 1 allen, 2 koor

1. Wegen Gods, hoe duister zijt gij,
maar we omvleuglen ons het hoofd
voor 't verblindend licht der toekomst,
die 't verrukte hart gelooft!
Blijve 't middel ons verholen,
God maakt ons zijn doel gewis
door de onfeilbre profetieen
van zijn vast getuigenis.

Zegen  3 x Amen

De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag  7 juni 2015
- koor:               Het Grote kerkkoor Apeldoorn o.l.v. Johan Bredewout    
- organist:        Bert Riphagen
- voorganger:  ds.Albert Roodenburg


 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Dhr. H. Brouwer en Mevr. A. Westerik - Pas

Moederdagontbijt!
Heb jij ook zo’n lieve moeder of oma die het verdient om op Moederdag nog extra verwend te worden? Of heb je een lieve vriend of vriendin die wel eens verrast mag worden? Of wil je op 10 mei misschien zelf een heerlijk ontbijtje? Een lekker ontbijtje kan op Moederdag bezorgd worden om iemand eens extra in het zonnetje te zetten! Dit zeer aantrekkelijke ontbijt wordt u aangeboden voor de scherpe prijs van €10. De opbrengst van het Moederdagontbijt gaat dit jaar naar de Alpe d’HuZes.
In juni fiets ik samen met mijn studiegenootjes en vele andere Nederlanders de legendarische Franse berg Alpe d’Huez op. Hiermee proberen we zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Dit geld wordt gebruikt voor onderzoek tegen kanker, want we hebben allemaal maar een doel: goed, gelukkig en gezond kunnen leven met kanker.
Lijkt het u/jou leuk om op Moederdag een ontbijtje weg te geven, geef hem of haar dan nu op! Dit kan door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Vergeet bij de opgave niet de adresgegevens, het aantal ontbijtjes en uw telefoonnummer te vermelden. Ook kunt u aangeven of u de ontbijtjes tussen 07h00 en 08h00 of tussen 08h00 en 09h00 wilt laten bezorgen. Voor de betaling zal ik dan contact met u opnemen. U kunt iemand ook aanmelden via de opgavestrookjes in de hal van de kerk. Hierbij kunt u direct betalen door het geld en het opgavestrookje in een envelop in de bus te stoppen. Wanneer u een speciale boodschap voor de ontvanger heeft, kunt u deze bij de inschrijving vermelden! Aanmelden kan tot en met zondag 3 mei.
Als u meer informatie wilt over de Alpe d’Huez of over mijn actie, neem dan een kijkje op: http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/irenebrouwerdekoning/irene-brouwer-de-koning/
Uw aanmelding is van harte welkom!
Groetjes,
Irene Brouwer de Koning