De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 17 mei 2015 om 9.30 uur in De Hofstad

Solozang
Organist
Voorganger
: Elise Arends
: Marc Woning
: Ruud Bloemendal

Voorbereiding

Orgelspel

Welkom en  mededelingen  (door de kerkenraad)

Moment van stilte

(Gemeente gaat staan)

Intochtslied lied 280: 1 t/m 7;    1 – 3 – 5 – 7 samen
                                                        2 – 4 – 6 solo    “De vreugde voert ons naar dit huis”
Stil gebed

v: Onze hulp is in de naam van de Heer
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

(Gemeente gaat zitten)  

Als Kyriëgebed zingen we lied 66: 1, 6 en 7; 1 en 7 samen
                                                                                         2 solo    “Breek, aarde, uit in jubelzangen,”

We bidden in stilte voor mensen en gebeurtenissen die ons van harte bezighouden

Glorialied lied 154b : 1, 8 en 10; 1 en 10 samen
                                                           2 solo  “Heel de schepping, prijs de Heer!”

Dienst van het Woord

Groet:    v: De Heer zij met u
               a: ook met u zij de Heer

Gebed van de zondag

Kinderen komen naar voren en samen met de gemeente wordt het “Lichtlied” gezongen. Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst.

Schriftlezingen en liederen

PowerPoint BERG SINAï

Lezing OT – Exodus 19: 1 - 11

Zingen lied 68: 2; “Draag op een lied, aan Hem gewijd”

Epistellezing – 1 Johannes 5: 9 - 15

Geloofsbelijdenis

Zingen lied 641:  1 solo en 4 samen “Jezus leeft en ik met Hem”

PowerPoint HEMELVAART

Lezing NT Johannes 17: 14 - 26

Zingen lied 670: 1 t/m 7; 1 - 3 - 5 - 7 samen    
                                             2 - 4 - 6 solo  “Kom Schepper God, o Heilige Geest”

Uitleg en verkondiging

Solozang
 
Afsluiting
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug

Slotzang (staande) lied 416: 1 t/m 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn”

Wegzending en zegen
allen zingen: Amen, amen, amen.De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Dhr. M. Voorhorst, mevr. G. van Tongeren en mevr. J. van de Hel.