De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 7 juni om 9.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. L. IJkel

Intochtslied: psalm 25 : 4 en 5

Drempelgebed

Zingen: psalm 25 : 10

Glorialied: lied 771 : 1, 2 en 3

Schriftlezing: Marcus 3, 20 – 35 (uit de Nieuwe Bijbelvertaling)

Zingen: lied 722 : 1, 2 en 3

Verkondiging

Zingen: lied 418 : 1, 2, 3 en 4

Onze Vader gezamenlijk gesproken

slotlied: lied 425

Zegen  3x AmenLiturgie voor de zangdienst op zondag 7 juni 2015 om 19.00 uur in “De Hofstad”

Medewerkenden:

Voorganger
Organist
Koor
Koster
: ds. Albert Roodenburg
: Bert Riphagen
: HGKK  Àpeldoorn o.l.v. Johan Bredewout
: Jan Veenendaal

VOOR AANVANG VAN DE DIENST

Samenzang : Lied 184:1 -  4 (Evangl.liedb.)

1. Ik wandel in het licht met Jezus.
Het donk’re dal ligt achter mij
en ‘k weet mij in zijn trouw geborgen;
welk een liefdevolle vriend is Hij.

Refrein :
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k luister naar zijn dierb’re stem
en niets kan m’ ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.
2. Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist’re wolk bedekt de zon
en ‘k kan niet anders, ‘k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon. Refrein
3. Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd.
Met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid. Refrein   
4. Ik wandel in het licht met Jezus,
o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt temidden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn. Refrein.
 

Koor :    IN HIS LOVE

Woord van welkom

De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst

Samenzang : Psalm 33: 1 en 2

1. Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's HEREN recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren / door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare / bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.
2. Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde / overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heemlen hoog verheven, / vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

Bemoediging en groet

Samenzang :    Lied 162 (NLB) in wisselzang

Allen        
1, In het begin lag de aardeverloren
in het begin in de duisternis
God sprak zijn woord en het licht werd geboren,
´t licht dat vandaag onze dag nog is.
Vrouwen
2. In het begin zijn de wolken en luchten,
in het begin is de hemel ontstaan.
God sprak zijn woord en de wateren vluchten:
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.
Mannen
3, In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde het vee.
Vrouwen
4, In het begin zijn de sterren gaan branden,
in het begin kwam de zon en de maan.
Boven het land en de zee en de stranden
wijzen zij wegen en tijden aan.
Mannen
5, in het begin kwamen vogels gevlogen,
in het begin werd hun lied al gehoord.
Vissen in ´t water, wat leeft op het droge:
God schiep de dieren, elk naar hun soort.
Allen
6. In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te wonen,
wat was God blij dat de wereld bestond.

Koor en gemeente: WIJ DANKEN U  (Refrein allen)

Groot is Uw trouw,o Heer
groot is Uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer  betoond.
Al wat ik nodig had , hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
 
Gebed        

Koor:    THEN WILL THE VERY ROCKS CRY OUT

Samenzang : Lied 315: 1 en 3 (NLB)


1. Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.
3. Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen.
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Schriftlezing:     Psalm 104     

Samenzang; Lied 374: 1, 2 en 3 (Evangl.liedb.)

1. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie, die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht
Refrein    Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
 2, Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. Refrein
3. Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! Refrein

Koor :    O SCHEPPING ZINGT VAN VREUGD

Samenzang : Lied 167: 1, 2 en 5 (Evangl.liedb.)

1. Wees mijn vooruitzicht, o Heer door de tijd,
niets blijft voor mijn hart dan die ene: Gij zijt.
Vervul mijn gedachten, houd Gij er de wacht.
Wees lichtend aanwezig bij dag en bij nacht.
2. Wees Gij mijn wijsheid, het woord in mijn mond.
Wees Gij met mij één in uw heilig verbond:    
Gij -  machtige Vader; ik – waarlijk uw kind,
dat in u gemeenschap zijn oorsprong hervindt.
5. Zon, die de hemel met vreugde regeert,
doorstroom met die gloed mij als Gij triomfeert!
O Hart dat mijn hart en ’t heelal houdt omvat,
wees Gij mijn vooruitzicht en wijs mij uw Stad.
 

Koor :        DROOMBEELD
 
Gebeden

Koor :    JESUS IS LORD OF ALL!

Inzameling van de gaven tijdens orgelspel.
De collecten tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.

Tijdens collecte en orgelspel: - Als ik U schepping zie -

Koor :    PSALM 150
    
Zegen  3x Amen

De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag  6 september 2015
- koor              :  Chr.Zangver.”Hosanna" uit Lieren o.l.v. Bart van de Brink
- organist       :  Bert Riphagen
- voorganger : drs. L.C.Bulens


De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet namens de gemeente naar:
Mevr. B. Berends - Groen en mevr. J. Braakhekke - Velthuis.

De Cantorij
Wij hebben  als Cantorij een mooi  jaar achter de rug. Onder bezielende leiding van Bert Riphagen krijgen wij gelegenheid om  met selecte liederen de ochtend dienst
te ondersteunen. Behalve in de Hofstad  zijn wij ook actief bij diensten in Randerode.
Op donderdag 3 september ‘savonds om 19.00 hebben wij weer onze 1e repetitie.
Na afloop om 20.00 drinken we samen  een kopje koffie. We kunnen nog wel extra zangstemmen gebruiken. Een ieder is van harte welkom om ons te versterken.
Zondag 20 december  zijn wij te beluisteren in de ochtendienst van de Hofstad.
Martin Visser