De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 28 juni 2015 om 9.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

We bereiden ons, in stilte, voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 89: 1, 3 en 8 “Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied” (NLB)
Bemoediging en groet

Zingen: Lied 241: 1, 2 en 3 “Wees stil voor het aangezicht van God” (Evangelische Liedbundel)
Gebed

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.

Woorden van genade en leven: Exodus 20: 1 - 17 (uit de NBV)

Zingen: Lied 906: 1, 2 en 4 “God is tegenwoordig” (NLB)

Verkondiging met daarin opgenomen Schriftlezingen en liederen

Schriftlezing: Jesaja 6: 1 - 8 (uit de NBV)

Zingen: Lied 405: 1, 2, 3 en 4 “Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig” (NLB)

Schriftlezing: 1 Korintiërs 1: 1 - 3 (uit de NBV)

Zingen: Lied 727: 1, 2 en 4 “Voor alle heiligen in de heerlijkheid” (NLB)

Schriftlezing: Openbaring 21: 1 - 5 (uit de NBV)

Zingen: Lied 766: 1, 2 en 3 “Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)

Slotlied (staande): Lied 413: 1, 2 en 3 “Grote God, wij loven U” (NLB)

Heenzending en zegen

Zingen (staande): “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar:
de heer T. Bekamp en dhr. W. Meijerhof.

Kopij voor de Nieuwsbrief De Hofstad
Zoals gebruikelijk verschijnt de Nieuwsbrief in de zomerperiode niet tweewekelijks maar driewekelijks, en wel op:
26 juni, 17 juli, 7 augustus en daarna vanaf 21 augustus weer elke twee weken.
Wilt u hier rekening mee houden bij het sturen van de kopij?
Met vriendelijke groet, namens het Nieuwsbriefteam, Dick Eertink