De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 5 juli 2015 om 9.30 uur in De Hostad

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

We bereiden ons, in stilte, voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 108: 1 en 2 “Mijn hart is, Heer, in U gerust” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 362: 1 en 3 “God in ons midden” (Evangelische Liedbundel)

Gebed

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lied 49: 1, 2 en 6 “Dank U voor deze nieuwe morgen” (uit de Hofstadbundel !) naar de Kindernevendienst.

Woorden van genade en leven: 1 Johannes 1: 5 - 10 (uit de NBV)

Zingen: Psalm 103: 3 en 4 “Hij is een God van liefde en genade” (NLB)

Verkondiging met daarin opgenomen Schriftlezingen en liederen

Schriftlezing: Leviticus 16: de verzen 1 - 6, vers 16 en de verzen 20 - 24  (uit de NBV)

Zingen: Psalm 25: 5 “Louter goedheid zijn Gods wegen” (NLB)

Schriftlezing: Romeinen 5: 6 - 11 (uit de NBV)

Zingen: Lied 125: 1 en 3 en het refrein “Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft” (Evangelische Liedbundel)

Schriftlezing: Mattheüs 5: 21 - 24 (uit de NBV)

Zingen: Lied 218: 1 en 3 “Samen in de naam van Jezus” (Evangelische Liedbundel)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)

Slotlied (staande): Lied 103c (!): 1, 2 en 5 “Loof de koning, heel mijn wezen” (NLB)

Heenzending en zegen

Zingen (staande): “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen worden vandaag met een hartelijke groet namens ons allen bezorgd bij:
Dhr. L. Toering en dhr. J.W. van Triest.