De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 19 juli 2015 in De Hofstad

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

We bereiden ons, in stilte, voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 27: 1 en 2 “Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here” (NLB)


Bemoediging en groet

Zingen: Lied 885: 1 en 2 en het refrein “Groot is uw trouw, o Heer” (NLB)

Gebed

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lied “Nu gaan de bloemen nog dood”: 1 en 6 en het refrein naar de Kindernevendienst.

Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder.
En geen mens kan zonder water en zonder brood.

Refrein
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg “amen”.
Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag.

Refrein
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

Woorden van genade en leven: Lezen Romeinen 12: 1 en 2 (uit de NBV)

Zingen: Gezang 465: 4 en 5 “O mocht ik U beminnen” (Liedboek voor de Kerken)

Verkondiging met daarin opgenomen Schriftlezingen en liederen

Schriftlezing: Exodus 34: 5 en 6 (uit de NBV)

Zingen: Psalm 145: 3 “Genadig en barmhartig is de Heer” (NLB)

Schriftlezing: Romeinen 12: 9 - 12 (uit de NBV)

Zingen: Lied 974: 1, 3 en 5 “Maak ons uw liefde, God, tot opmaat” (NLB)

Schriftlezing: Hebreeën 12: 1 en 2 (uit de NBV)

Zingen: Psalm 27: 7 “O als ik niet met opgeheven hoofde” (NLB)

Wij gedenken

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)

Slotlied (staande): Lied 903: 1 en 6 “Zou ik niet van harte zingen” (NLB)

Heenzending en zegen

Zingen (staande): “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. A. Koller en dhr. G. Mulder.