De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 26 juli 2015 om 9.30 uur  in De Hofstad

Voorganger: ds. G. Loeve

Voorbereiding
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Intochtslied: psalm NLB psalm 145: 1 "O Heer, mijn God, Gij koning van’t heelal"

Bemoediging
    v: Onze hulp is in de naam van de Heer
    a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
    v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet

Drempelgebed

Inleiding op de dienst

Gedicht van Neeltje Maria Min als kyriëgebed

Woord van de Heer uit Jesaja 43

Glorialied: psalm 139: 1,2,8    "Heer, die mij ziet zoals ik ben"

Dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest

Gesprekje met de kinderen: https://www.youtube.com/watch?v=m644REBaPK4

Zingen: Hofstadbundel 39 "Jij hebt een naam"

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing OT: Daniël 1

Lied: NLB psalm 54

Schriftlezing NT: Matteüs 1: 20b-23 (vanaf ‘de engel zei’)

Lied: NLB 664: 1

Uitleg en verkondiging

Lied : NLB 354: 1,3,4,5    "Jouw leven staat aan het begin"

Afsluiting
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Gezongen Onze Vader: Hofstadbundel 12  "Onze Vader (maak alles nieuw)"

Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug

Slotlied: NLB 415: 1, 2    "Zegen ons Algoede"

Zegen – met gezongen NLB 415: 3    "Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen"


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Dhr. G. Smit en mevr. M. Hofman.

Kom in mijn tuin
Op zondag 26 juli zijn we na de dienst welkom om koffie te drinken bij
FAM. VELTMAN, DE HILDE 4.

Zomerontmoetingen
Afgelopen woensdag is de reeks zomerontmoetingen begonnen. Vanaf nu kunt u nog vier woensdagmiddagen terecht in de kerk van 14.00-16.00.
Dit jaar wisselen inhoudelijk gesprek o.l.v. ds. Loeve en informele ontmoetingen elkaar af. Voor alle leeftijden, opgave niet nodig, collecte voor onkosten.
We gaan in gesprek over het jaarthema van afgelopen jaar 'met hart en ziel vieren en verbinden'.
* 29 juli: kerk open (koffie, thee, spelletjes)
* 5 aug: inhoudelijk gesprek met elkaar
*12 aug: kerk open
* 19 aug: inhoudelijk gesprek met elkaar
Tot ziens in deze zomer! Hartelijke groet, team activiteiten en ds. Gerdina Loeve