De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 2 augustus 2015 om 9.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. L.C. Kraan

Voorbereiding

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

Intochtslied: Psalm 107: 1, 2 en 4

Stil gebed

Onze hulp

Drempelgebed

Zingen: Psalm 107: 19

Smeekgebed, afgesloten met:

Vg:       Zo bidden wij allen tezamen:

Allen:  Heer, ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U

Glorialied: Lied 723: 1

Dienst van het Woord

Groet

Vg:      De Heer zij met u

Allen:  ook met u zij de Heer

Gebed van de zondag

Zingen: Lied 723: 2

Gesprek met de kinderen. We zingen samen het “Lichtlied”.

Lezing: Evangelie volgens Marcus 6: 6b – 9

Lied: Lied 531: 1 en 3

Lezing: Evangelie volgens Marcus 6: 45-52

Lied: Lied 352: 1,2,4,6 en 7

Schriftuitleg

Meditatief orgelspel

Lied: Lied 345: 1 en 3

Afsluiting

Dankzegging en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Collecten

Kinderen komen terug

Slotlied: Lied 978: 1 en 4

Wegzending en zegen,

beantwoord met 3x gezongen “Amen”

 

 


 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Dhr. J. Muller en mevr. N. Honig,