De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 9 augustus 2015 om 9.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. G. Loeve

Voorbereiding
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Intochtslied: psalm 97: 1  "Groot koning is de Heer"

Bemoediging
    v: Onze hulp is in de naam van de Heer
    a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
    v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet

Drempelgebed

De tien geboden, bewerking van ds. Jos Douma

Lied: NLB 835: 1, 2  "Jezus, ga ons voor"


Dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest

Gesprekje met de kinderen

We luisteren: psalmen van nu 47  "Koning van de aarde"
 
Alle volken, zing voor God!
Zing en klap nu in je handen,
want de HEER, de Allerhoogste,
is de God van alle goden.
Hij is sterk en hij heeft macht.
God is koning, koning van de aarde.
Hele volken gaf hij ons.
Al die mensen moesten buigen.
Alles lag aan onze voeten.
God koos ons als erfgenamen.
Hij gaf ons een vaderland.
God zal altijd, altijd van ons houden.
God bestijgt zijn hoge troon
bij het schallen van trompetten.
Zing een lied voor onze koning,
voor de God van alle goden!
Heel de wereld buigt voor hem.
God is koning, koning van de aarde.
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst

NT lezing: Lucas 1: 30-33

Lied: Johannes de Heer 847: 1 t/m 3  "Rust mijn ziel, uw God is koning"

Uitleg en verkondiging, afgewisseld met:
•    Lied: AwN 1.30: 1, 2    "Nu gaan de bloemen nog dood"
LET OP, refrein andere tekst: Refrein: "bid maar, werk maar, alles wordt nieuw de hemel en de aarde"
•    Lied: AwN 1.30: 3, 4    "Nu heb je nooit genoeg"
        Refrein: "stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw de hemel en de aarde"
•    OT: Daniël 7: 1-15
•    Lied: AwN 1.30: 5, 6    "Daar is geen dorst of verdriet"
    Refrein: "stil maar, wacht maar"

Lied : NLB 624: 1  "Christus, onze Heer, verrees"

Afsluiting
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug

Slotlied: NLB psalm 103c: 1, 2, 5  "Loof de koning, heel mijn wezen"

Zegen – met 3x gezongen "Amen"



De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Dhr. en mevr. van Manen en dhr. en mevr. Beekman.